ชื่อห้องกระทู้(รวม)ตอบ(รวม)ชม(รวม)คำอธิบายPREFIXID
Robot Contest3659592460ศูนย์ภาพข่าวการแข่งขันหุ่นยนต์CB5810361


หมายเลขหัวข้อ
17169รายชื่อ ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Robocup Thailand Championship 2008 (รุ่นเล็ก)
จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก]
ล่าสุด=[11/26/2007 1:54:38 AM] ตอบ= [21] ชม= [3639]  
แจ้งลบ

Page: 1 
[Page=1/1]

ข้อความที่=295418

รายชื่อ ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Robocup Thailand Championship 2008 (รุ่นเล็ก)

ที่ส่งใบสมัครผ่าน email

kucity@hotmail.com

ได้แก่

(ถ้ามีปัญหา หรือ เปลี่ยนแปลงอะไร ก็ส่ง email มาแจ้งได้นะครับ)

[1] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [10/7/2007 4:25:15 AM] [Hits counter=43133448] แจ้งลบ

ข้อความที่=295419

1. ชื่อทีม Chibi Dragon

2. ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม น.ส.อนัญญา ปริปุญโนชัย
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมไฟฟ้า/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2
อีเมล์ redyosyaoran@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0840205997
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ

4. ชื่อสมาชิก 1 นายอภิลักษมณ์ บัวทอง
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมอุตสาหการ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2

5. ชื่อสมาชิก 2 นายภววัฑฒน์ ดวงสอดศรี
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2

6. อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมไฟฟ้า/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ wmanop@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0894820909

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ 118/37 ซ.เพชรเกษม19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ในการติดต่อ

อีเมล์ redyosyaoran@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ 0840205997


[2] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [10/7/2007 4:28:06 AM] [Hits counter=43133472] แจ้งลบ

ข้อความที่=295584

11. ชื่อทีม Wicked

2. ชื่อสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นายนริศ วงศ์นางาม
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี อิเล็กทรอนิกส์ สจล. 4
อีเมล์ naritgtr@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-1526826
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ -

4. ชื่อสมาชิก 1 นายอรรถสิทธิ์ อารยางกูร
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี คอมพิวเตอร์ สจล. 4

5. ชื่อสมาชิก 2 นายอพิเชษ มาภู่
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี คอมพิวเตอร์ สจล. 4

6. อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ยุทธนา คิดใจเดียว
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ -
เบอร์โทรศัพท์ -

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในการติดต่อ แขวงลำปะทิว เขตลาดกระบัง 10520
อีเมล์ naritgtr@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 089-1526826


[3] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/1/2007 6:47:08 PM] [Hits counter=43742528] แจ้งลบ

ข้อความที่=295802

1. ชื่อทีม Show NooB

2. ชื่อสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นางสาวพัชราพร หินใส
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการวัดคุม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ปี 3
อีเมล์ porm_porm01@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 086-8394561
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ 089-6924500

4. ชื่อสมาชิก 1 นายอนุชา อ่อนชาติ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการวัดคุม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ปี 3

5. ชื่อสมาชิก 2 นายอานนท์ แย้มศิริ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการวัดคุม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ปี 3

6. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการวัดคุม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อีเมล์ p41013092@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 087-0213359

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการติดต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
อีเมล์ porm_porm01@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 086-8394561


[4] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/6/2007 12:26:53 AM] [Hits counter=43826865] แจ้งลบ

ข้อความที่=295803

1. ชื่อทีม ปลากระโห้นึ่งมะนาว

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นาย พีรพล เวชสุวรรณมณี
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2
อีเมล์ smnofknight@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-641-2123
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ

4. ชื่อสมาชิก 1 นาย อธิยุต สิงหะการ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

5. ชื่อสมาชิก 2 นาย พิพัฒน์ เตมียวณิชย์
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6. อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ผศ. ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์ yodyium@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ ห้อง 702 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการติดต่อ

อีเมล์ smnofknight@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 081-641-2123


[5] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/6/2007 12:29:01 AM] [Hits counter=43826905] แจ้งลบ

ข้อความที่=296251


1. ชื่อทีม Subaru
2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นาย ปัญญา ถึงวงศ์
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2
อีเมล์ speedcar_p@hotmail.com


4. ชื่อสมาชิก 1 นายสุชิน เหลานาคำ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2

5. ชื่อสมาชิก 2 นาย อดิพงษ์ โท๊ะจันทึก
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2

6. อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ /คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ APICHART_H@CHANDRA.AC.TH
เบอร์โทรศัพท์ 086-303-6104

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ นายอดิพงษ์ โท๊ะจันทึก 341 ซ.เสือโหญ่อุทิศ ( รัชดา 36 ) ถ.รัชดา แขวง ลาดยาว
เขตจตุจัก
กทม. 10900 อีเมล์ tik_jid@hotmail.com[6] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [11/8/2007 7:52:19 PM] [Hits counter=43932240] แจ้งลบ

ข้อความที่=296338

1. ชื่อทีม Moon Happy

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นาย รัฐวัฒน์ คำดี
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2
อีเมล์ RATTAWAT_NAS@HOTMAIL.COM


4. ชื่อสมาชิก 1 นาย อนุพงษ์ จุฬะเพชร
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2

5. ชื่อสมาชิก 2 นาย นพพล ดีนก
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2

6. อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ /คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ APICHART_H@CHANDRA.AC.TH
เบอร์โทรศัพท์ 086-303-6104

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ นาย รัฐวัฒน์ คำดี 49/239 ซ.นวมินทร์ 111 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230
อีเมล์ RATTAWAT_NAS@HOTMAIL.COM


[7] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/9/2007 2:56:46 PM] [Hits counter=43953503] แจ้งลบ

ข้อความที่=296339

1. ชื่อทีม Green robot

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นาย ศราวุฒิ นุ่มรอด
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2
อีเมล์ comq_@hotmail.com


4. ชื่อสมาชิก 1 นาย ปวันวิทย์ ทองทราย
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2

5. ชื่อสมาชิก 2 นาย วินัย บินขุนทด
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2

6. อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ /คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ APICHART_H@CHANDRA.AC.TH
เบอร์โทรศัพท์ 086-303-6104

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ นายวินัย บินขุนทด 341 ซ.เสือโหญ่อุทิศ ( รัชดา 36 ) ถ.รัชดา แขวง ลาดยาว
เขตจตุจัก
กทม. 10900 อีเมล์ comq_@hotmail.com


[8] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/9/2007 2:57:39 PM] [Hits counter=43953515] แจ้งลบ

ข้อความที่=296340

1. ชื่อทีม OreO

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นาย ขจรศักดิ์ นกแก้ว
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2
อีเมล์ bamand_01@hotmail.com

4. ชื่อสมาชิก 1 นาย สิทธิพร เพชรสัมฤทธิ์
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2

5. ชื่อสมาชิก 2 นาย นรากร บุญเยี่ยม
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ปี2

6. อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ /คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์ APICHART_H@CHANDRA.AC.TH
เบอร์โทรศัพท์ 086-303-6104

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ 341 ซ.เสือใหญ่อุทิศ (รัชดา36) ถ.รัชดา แขวง ลาดยาว เขต จัตุจักร กรุงเพทฯ 10900
อีเมล์ bamand_01@hotmail.com[9] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/9/2007 2:58:16 PM] [Hits counter=43953525] แจ้งลบ

ข้อความที่=296727

1. ชื่อทีม เปรี๊ยะ!!!

2. ชื่อสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นายทรงพล อารีรัตนเวช
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการวัดคุม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ปี 3
อีเมล์ songpol_are@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-1728115
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ 084-0890033

4. ชื่อสมาชิก 1 นายเตชนิธิ วงศ์สิโรจน์กุล
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการวัดคุม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ปี 3

5. ชื่อสมาชิก 2 นายสุรศักดิ์ บุตรบำรุง
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการวัดคุม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ปี 3

6. อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการวัดคุม / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อีเมล์ p41013092@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 087-0213359

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการติดต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
อีเมล์ songpol_are@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 089-1728115


[10] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/14/2007 11:08:19 PM] [Hits counter=44117794] แจ้งลบ

ข้อความที่=296784

1. ชื่อทีม Fossil Jr.

2. ชื่อสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นพดล จิรัชยาธิน
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ครุศาสตร์ไฟฟ้า/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/TE4
อีเมล์ popspeedmo@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-6916-4123
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ 08-6350-8143

4. ชื่อสมาชิก 1 สมประสงค์ ศรีวิชัย
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ครุศาสตร์ไฟฟ้า/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/TE4

5. ชื่อสมาชิก 2 สิทธา พงศ์พิพัฒนา
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ครุศาสตร์ไฟฟ้า/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/TT4

6. อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริพรรณ ธงชัย
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ครุศาสตร์ไฟฟ้า/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อีเมล์ srp@kmitnb.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 08-9521-3300

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ ICS Laboratory (309) ตึก 44 ชั้น3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการติดต่อ 1518 ถ. พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

อีเมล์ noppron_chanpeng@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 08-5963-1128


[11] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/16/2007 11:02:40 AM] [Hits counter=44185943] แจ้งลบ

ข้อความที่=296785

1. ชื่อทีม MC.Robotics

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นายนิรันดร์ ชีวะเจริญ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาศรีปทุม ปีที่ 4
อีเมล์ runmakoy@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 085-2803295
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ 086-5092664

4. ชื่อสมาชิก 1 นายเฉลิมพล นิลยอง
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีที่ 3

5. ชื่อสมาชิก 2 นาย สิทธิพงษ์ พิมพ์ดี
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีที่ 4

6. อาจารย์ที่ปรึกษา อ. เริงวุฒิ ชูเมือง
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อีเมล์ rerngwut.ch@spu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 085-0885133

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอ.5 ช.15 ผ.ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์ 61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
ในการติดต่อ
อีเมล์ up_Mechatronics@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-5791111 ต่อ 2284 (622)579-1111,561-2222 Ext 2147


[12] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/16/2007 11:04:06 AM] [Hits counter=44186113] แจ้งลบ

ข้อความที่=296787

1. ชื่อทีม เป็ดแดง The Red Duck

2. ชื่อสถาบัน King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นายทินกฤต ภูจีรัง
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชา วิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ชั้นปีที่3
อีเมล์ Tihnov_wiz@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 084-971-9418 ทินกฤต
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ 084-886-8256 เกรียงไกร

4. ชื่อสมาชิก 1 นาย เกรียงไกร พุฒแก้ว
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชา วิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ชั้นปีที่3

5. ชื่อสมาชิก 2 นาย ธนาภูมิ สำราญ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชา วิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ชั้นปีที่3

6. อาจารย์ที่ปรึกษา นาย กฤษณ์ เสมอพิทักษ์
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชา วิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อีเมล์ p41013092@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 089-453-0934

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในการติดต่อ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

อีเมล์ Tihnov_wiz@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 084-971-9418


[13] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/16/2007 11:05:13 AM] [Hits counter=44186233] แจ้งลบ

ข้อความที่=296848

1. ชื่อทีม MU-ON

2. ชื่อสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นาย พชระ รัศมี
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการสือสาร/SIIT/ปี 2
อีเมล์ aaiieeiioo@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-837-8762
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ

4. ชื่อสมาชิก 1 นาย เทิดเกียรติ อภิชาตสุภาพขจร
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการสื่อสาร/SIIT/ปี 2

5. ชื่อสมาชิก 2 นางสาวอาภัสสร สมพฤกษ์
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมการสื่อสาร/SIIT/ปี 2

6. อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชลวิทย์ นัทธี
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี เทคโนโลยีสารสนเทศ/SIIT
อีเมล์ -
เบอร์โทรศัพท์ 086-5006632
7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ในการติดต่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
อีเมล์ createchsiit15@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 089-8378762, 086-6685033


[14] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/17/2007 2:13:22 AM] [Hits counter=44219053] แจ้งลบ

ข้อความที่=296849

1. ชื่อทีม Delta Square

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นายศิระ เดชะศิริ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2
อีเมล์ dachasiri@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-6190-6216
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ 027-7652-0317

4. ชื่อสมาชิก 1 นายกฤษณ์ บุญญะรัง
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

5. ชื่อสมาชิก 2 นายสมหวัง ชัยรุ่งมณีดำรง
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

6. อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ 08-1648-6960

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ หอพักนักศึกษา มจธ.
ในการติดต่อ 90 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม 10140

อีเมล์ dachasiri@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 08-6190-6216


[15] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/17/2007 2:14:56 AM] [Hits counter=44219072] แจ้งลบ

ข้อความที่=296977

1. ชื่อทีม ตะโกราย D

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นายรัชมงคล พุ่มคุ้ม
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
อีเมล์ hi_3731@hotmail.com , SUPER_MON21@HOTMAIL.COM
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-71219918
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ 08-60660450 , 08-01566530 , 044-272545 ,

4. ชื่อสมาชิก 1 นายจารึก คิดรอบ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
5. ชื่อสมาชิก 2 นายกฤษฎา สนิทพจน์
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
6. อาจารย์ที่ปรึกษา นายสนั่น จันทร์พรม
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมล์ sanan@rmuti.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 086-8687136 , 044-272545

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ นายรัชมงคล พุ่มคุ้ม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ในการติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ถ.สุรนารยณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา 30000
อีเมล์ hi_3731@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 08-60660450 , 08-01566530 , 044-272545


[16] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/19/2007 9:52:05 PM] [Hits counter=44320985] แจ้งลบ

ข้อความที่=296978

1. ชื่อทีม Code - Noob

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2 (ป.โท)
อีเมล์ setthzer@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0867346004

4. ชื่อสมาชิก 1 นายณัฐพงษ์ รอดเมือง
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 3
อีเมล์ svrnuke@msn.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0841525102

5. ชื่อสมาชิก 2 นายปฐมพี หอมสะอาด
อีเมล์ sod_cpe@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0858747010

ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 3

6. อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
ภาควิชา/สถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมล์ akaraphuntv@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 0894611733

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ ชมรมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการติดต่อ

อีเมล์ svrnuke@msn.com , setthzer@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0867346004 , 0841525102


[17] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/19/2007 9:54:52 PM] [Hits counter=44320919] แจ้งลบ

ข้อความที่=297512

1. ชื่อทีม ตะโกราย D2

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นายอนิวรรตน์ รัตนประเสริฐ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
อีเมล์ Anivat_07@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-72568959
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ

4. ชื่อสมาชิก 1 นายจักรพันธ์ ชัยเสน
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
5. ชื่อสมาชิก 2 นายวิศวะ มาสืบชาติ
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
6. อาจารย์ที่ปรึกษา นายสนั่น จันทร์พรม
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมล์ sanan@rmuti.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 086-8687136 , 044-272545

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ นายอนิวรรตน์ รัตนประเสริฐ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ในการติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา 30000
อีเมล์ Anivat_07@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 08-72568959


[18] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/26/2007 1:53:41 AM] [Hits counter=44482480] แจ้งลบ

ข้อความที่=297513

1. ชื่อทีม ตะโกราย D3

2. ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา

3. ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าทีม นายเมธาวี โพธิ์ไข่
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
อีเมล์ Zenith_fee@hotmail.com , M_mup4@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-65851124
เบอร์โทรศัพท์อื่นๆ 044-252031

4. ชื่อสมาชิก 1 นายอิศรา บัวเมืองปัก
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
5. ชื่อสมาชิก 2 นายกิตติพงษ์ ใจเย็น
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
6. อาจารย์ที่ปรึกษา นายสนั่น จันทร์พรม
ภาควิชา/สถาบัน/ชั้นปี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมล์ sanan@rmuti.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 086-8687136 , 044-272545

7. ที่อยู่ที่ต้องการใช้ นายเมธาวี โพธิ์ไข่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ในการติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา 30000
อีเมล์ Zenith_fee@hotmail.com , M_mup4@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 08-65851124


[19] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [11/26/2007 1:54:38 AM] [Hits counter=44482500] แจ้งลบ


Page: 1 
[Page=1/1]

หมายเลขกระทู้ =17169 [รายชื่อ ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Robocup Thailand Championship 2008 (รุ่นเล็ก)]
หน้า=1/1
[Hits counter=98653431]