ชื่อห้องกระทู้(รวม)ตอบ(รวม)ชม(รวม)คำอธิบายPREFIXID
งานประกาศผล Entrance'484882525370รายงานข่าวการประกาศผล Entrance'48 สดตรงจาก ม.เกษตร โดย http://www.kucity.com (ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตร)S0915348


หมายเลขหัวข้อ
15311(เกาะติดสถานการณ์) จุดสิ้นสุด..การประกาศคะแนน Min-Max Ent'48 ของทุกคณะ-สถาบัน (อย่างเป็นทางการ)
จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก]
ล่าสุด=[11/25/2005 11:19:11 AM] ตอบ= [19] ชม= [7145]  
แจ้งลบ

Page: 1 
[Page=1/1]

ข้อความที่=237355

ทันตแพทย์ฯ จุฬา แชมป์คะแนนเอนฯสูงสุด

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 23 พฤษภาคม 2548 15:07 น.
===============
http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9480000068183

หลังจากที่เราได้นำเสนอ 9 นักเรียนสุดยอดเอนทรานส์ที่ทำคะแนนสอบได้คะแนนสูงสุดพร้อมๆ กับนำเสนอวิธีการสอนลูกให้มีสมาธิได้ดีทั้งสอนลูกเล่นหมากรุกรวมทั้งการสอนลูกให้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมตั้งแต่เยาว์วัยไปรวมทั้งเคล็ดลับเรียนเก่งของเด็กหัวดี ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทำการประมวลผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของแต่ละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยรัฐที่เข้าร่วมสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดม ศึกษา หรือเอ็นทรานซ์ปีการศึกษา 2548 ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น และ ม.ธรรมศาสตร์ ผลปรากฎดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด 675.10-538.58 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 575.50-499.11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 577.62-455.00 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 512.45-439.42 สาขาวิชากายภาพบำบัด 493.97-416.40 สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 489.97-441.88

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 330.79-107.93 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 282.16-235.99 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 248.96-187.19 สาขาวิชาธรณีวิทยา 224.85-179.55 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 243.20-173.00 สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 280.39-212.91 สาขาวิชาเคมี 314.09-198.67 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 266.26-158.59 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 230.37-186.72 สาขาวิชาฟิสิกส์ 258.20-143.89 สาขาคณิตศาสตร์ 254.28-150.70 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 239.75-195.21

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 506.07-348.11 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 497.57-423.47 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 335.55-260.85 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 346.17-287.52 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 298.25-265.91 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 371.41-275.30 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 375.94-290.31 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 343.48-289.28 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 291.08-259.99 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (วิทย์) 238.68-206.66 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (ศิลป์ คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพฯ (2524) 239.22-193.35

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สอบเคมี, ฟิสิกส์ 512.06-436.75 สาขาวิชาการบัญชี สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 440.68-381.24 สาขาวิชาการบัญชี สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 391.54-343.77 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบเคมี, ฟิสิกส์ 508.25-414.62 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 461.43-370.76 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 396.52-324.56 สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาการประกันภัย 466.92-383.68 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 408.53-350.11

คณะเศรษฐศาสตร์ 359.99-290.98 คณะจิตวิทยา (วิทย์) 409.07-371.24 (ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์ -กายภาพ (2524) 431.18-362.43 (ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 372.87-269.23 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทย์) สอบเคมี 378.34 -345.28 สอบฟิสิกส์ 395.79-395.79 สอบชีววิทยา 363.72 -345.29 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศิลป์) สอบคณิตฯ (2) 330.40-309.5 สอบฝรั่งเศส 328.97-309.86 สาขาวิชาประถมศึกษา (วิทย์) สอบเคมี 401.14-345.03 สอบฟิสิกส์ 357.33-350.30 สอบชีววิทยา 368.85-345.18

สาขาวิชาประถมศึกษา (ศิลป์) สอบคณิตฯ (2) 329.58-312.05 สอบฝรั่งเศส 322.03-312.32 สอบเยอรมัน 329.68-313.41 สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทย์) สอบเคมี 436.49-346.99 สอบฟิสิกส์ 499.08-355.29 สอบชีววิทยา 398.77-355.85 สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) สอบคณิตฯ (2), วิทย์-กายภาพ (2524) 447.53-391.69 สอบคณิตฯ (2), วิทย์-กายภาพ (2544) 429.98-404.59 สอบฝรั่งเศส, วิทย์-กายภาพ (2524) 451.28-393.15 สอบเยอรมัน, วิทย์-กายภาพ (2524) 404.65-404.65 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบฟิสิกส์ 414.76-308.25 สอบคณิตฯ (2), วิทย์-กายภาพ (2524) 520.96-433.32 สอบฝรั่งเศส, วิทย์-กายภาพ (2524) 505.09-444.35 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) 401.00-320.67 (ดนตรีสากล) 468.96-358.09 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (วิทย์) สอบฟิสิกส์ 384.40-384.40 (ศิลป์) สอบคณิตฯ (2), วิทย์-กายภาพ (2524) 411.04-368.01 สอบคณิตฯ (2), วิทย์-กายภาพ (2544) 382.72-375.35 สอบฝรั่งเศส, วิทย์-กายภาพ (2524) 395.27-368.43

คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบคณิตฯ (2) 386.06-318.27 สอบฝรั่งเศส 379.91-318.10 สอบเยอรมัน 369.97-323.61 สอบบาลี 320.33-320.33 สอบจีน 366.44-319.03 สอบญี่ปุ่น 374.74-319.43 เอกภาษาญี่ปุ่น 386.41-351.22 เอกภูมิศาสตร์ 330.88-283.99 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบคณิตฯ (2) 319.08-300.99 สอบฝรั่งเศส 321.68-301.17 สอบเยอรมัน 316.05-303.10 สอบจีน 308.35-301.92 สอบญี่ปุ่น 323.56 -301.10 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบคณิตฯ (2) 351.06-330.58 สอบฝรั่งเศส 368.82-330.47 สอบเยอรมัน 353.91-342.50 สอบจีน 351.81-351.81 สอบญี่ปุ่น 360.74-334.11 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบคณิตฯ (2) 317.39-294.09 สอบฝรั่งเศส 318.54-295.92 สอบเยอรมัน 315.78-293.91 สอบจีน 311.27-302.34 สอบญี่ปุ่น 341.90-294.30 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 307.37-286.08

คณะนิติศาสตร์ สอบคณิตฯ (2) 391.64-308.06 สอบฝรั่งเศส 397.52-305.96 สอบเยอรมัน 349.89-302.50 สอบจีน 307.11-292.98 สอบญี่ปุ่น 391.56-362.02 คณะนิติศาสตร์ 524.38-432.24 คณะนิเทศศาสตร์ สอบคณิตฯ (2) 366.24-311.64 สอบฝรั่งเศส 375.56 -316.18 สอบเยอรมัน 341.77-317.61 สอบจีน 334.85-317.69 สอบญี่ปุ่น 378.56-316.20 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 404.01-326.71 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย) 335.69-322.94 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 440.10-320.03 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 488.39-419.17 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา (วิทย์) 429.26-351.17 (ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 370.65-309.07 (ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 306.59-254.51

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 299.11-190.74 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช 215.61-122.40 สาขาวิชาเคมีการเกษตร 282.94-200.04 สาขาวิชาคหกรรม-ศาสตร์ 255.42-198.30

คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 229.19-113.99 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 224.00-155.69 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 252.47-171.82 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 267.21-181.26 คณะประมง สาขาวิชาประมง 305.63-193.06

คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 289.76-201.04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้ 251.54-183.33 สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 241.97-206.58 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 286.58-204.58 สาขาวิชาเคมี 322.69-242.60 สาขาวิชาชีววิทยา 289.74-215.36 สาขาวิชาสัตววิทยา 289.51-213.21 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 281.37-215.22 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 311.51-238.57 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 330.24-218.10 สาขาวิชาชีวเคมี 326.80-239.07 สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 262.97-216.18 สาขา วิชาฟิสิกส์ 283.21-206.89 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 351.79-271.04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 303.57-209.79 สาขาวิชาสถิติ 262.15-216.59 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ง แวดล้อม 266.27-230.74 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 274.58-211.45 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 68.37-223.50

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 512.42-446.61 วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 444.57-368.56 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (ศิลป์) 290.88 -274.10 สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) 430.27-357.36 (ศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 366.00-341.15 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 335.67-287.71 สาขาวิชาการจัดการการผลิต (วิทย์) 400.76-346.46 สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) 412.83-367.23 (ศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 367.83-348.37 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 340.27-317.88 สาขาวิชาบัญชี (วิทย์) 424.58-373.97 สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 287.58-251.85

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 296.34-275.04 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 240.78-229.99 สอบคณิตฯ (2) 249.71-230.40 สอบฝรั่งเศส 254.09-238.05 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบฝรั่งเศส 319.64-283.90 สอบเยอรมัน 287.38-284.43 สอบญี่ปุ่น 308.51 -284.49 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 317.49-274.12 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 303.66-259.66 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบคณิตฯ (2) 300.82-283.41 สอบฝรั่งเศส 285.47-284.18 สอบญี่ปุ่น 356.06-283.22 สาขาวิชาภาษาจีน สอบฝรั่งเศส 317.40-279.75 สอบจีน 310.22-280.49 สอบญี่ปุ่น 298.77-279.72

สาขาวิชาภาษาไทย สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 306.98-285.80 สอบวิชาวิทย์-กายภาพ (2544) 282.58-257.27 สอบคณิตฯ (2) 262.43-262.43 สอบฝรั่งเศส 289.88-257.88 สอบบาลี 265.48-265.48 สาขาวิชาวรรณคดีไทย สอบคณิตฯ (2) 274.72-255.99 สอบฝรั่งเศส 268.27-255.83 สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ สอบคณิตฯ (2) 297.18-270.36 สอบฝรั่งเศส 296.27-270.17 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว สอบคณิตฯ (2) 305.88 -280.77 สอบฝรั่งเศส 340.33-279.95 สอบเยอรมัน 279.49 -279.49 สอบญี่ปุ่น 284.67-284.67

สาขาวิชาการโรงแรม สอบคณิตฯ (2) 298.19-278.63 สอบฝรั่งเศส 297.98-279.02 สอบเยอรมัน 283.16-281.82 สอบญี่ปุ่น 300.74-300.74 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สอบคณิตฯ (2), วิทย์-กายภาพ (2524) 375.99-349.82 สอบฝรั่งเศส, วิทย์-กายภาพ (2524) 377.83-353.91 สอบคณิตฯ (2), วิทย์-กายภาพ (2544) 344.34-311.28 สอบฝรั่งเศส, วิทย์-กายภาพ (2544) 343.96-314.14

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 418.12-346.97 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 347.08-259.30 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 288.37-234.50 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 287.78-206.99 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ) 418.54-284.64 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 222.97-158.53 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 269.67-205.58 สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 281.72-223.04 สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 279.45-170.66 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 239.83-198.76 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (โครงการฯ ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ ฯลฯ) 286.88-181.22

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 267.95-144.43 (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 308.11-109.20 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 334.79-221.63 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 338.92-165.64 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 387.26-256.55

สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 238.94-171.09 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 271.39-195.25 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 254.53-188.75 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 367.14-251.89 (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 278.97-197.73 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 213.31-170.98 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 224.33-163.02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 267.52-206.35 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบฝรั่งเศส 281.86-253.02 สอบคณิตฯ (2) 273.11-249.18 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 221.55-145.94

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 463.26-367.75 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สอบเคมี 349.86-327.57 สอบฟิสิกส์ 347.52-328.87 สอบชีววิทยา 349.47-329.33 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 349.65-308.25 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 380.47-343.14 สาขาวิชาสุขศึกษา 372.13-327.33 สาขาวิชาพลศึกษา สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 403.86-318.17 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 354.65-284.38 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 404.32-357.16 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 334.92-321.23

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 369.17-342.72 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 348.91-318.53 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เกษตร 380.38-326.50 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 345.44-320.98 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 317.92-247.31 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 371.42-323.72 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 343.49-308.06 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 314.60-267.41 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม) 427.70-372.33 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลีนิค) 439.76-377.17 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 408.38 -355.63 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน) 384.42 -356.66 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 354.93-300.93 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 345.88-309.17 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 317.38-272.26 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) สอบวิทย์ -กายภาพ (2524) 350.80-327.65 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 343.07-259.63 (บริหารงานยุติธรรม) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 355.31-328.30 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 318.71-311.56 (บริหารรัฐกิจ) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 359.60-333.46 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 326.02-283.11 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 360.06-347.79 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 360.86-308.51 สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย์) 412.37-346.19 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 282.76-256.47

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา สาขาการจัดการ (ศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 336.69 -295.78 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 305.53-232.64 (วิทย์) 329.79-277.10 สาขาการตลาด (ศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพฯ (2524) 319.45-295.71 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 299.57-266.69 (วิทย์) 352.33-270.13 สาขาการเงิน (ศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 333.09-296.83 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 293.27-267.30 (วิทย์) 338.24-278.32 สาขาการโรงแรม สอบคณิตฯ (2) 262.50 -239.82 สอบฝรั่งเศส 274.50-239.75 สอบเยอรมัน 251.92-244.78 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) สอบวิทย์ -กายภาพ (2524) 350.98-312.55 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 299.71-267.88 (วิทย์) 364.02-297.76 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 332.76-297.41 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 311.60 -261.24 (วิทย์) 341.53-292.05 สาขาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 240.66-210.03 สาขาการตลาด (ภาคพิเศษ) 242.98-213.32 สาขาการเงิน (ภาคพิเศษ) 224.91-205.34 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 258.11-216.82 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 255.60-212.47

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 238.99-184.43 สาขาวิทยา-ศาสตร์สิ่งแวดล้อม 217.94-175.20 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 250.37-180.20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 275.70-179.94 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 272.83-197.53 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 269.75-175.65 สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 277.60-168.61

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 199.68-111.36 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 225.16-125.16 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 197.60-127.09 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 162.90-113.57 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 214.58-126.50 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 190.50-111.12

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสกลนคร สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการ (ศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 308.24-209.87 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 264.61-171.68 สาขาวิชาบัญชี (วิทย์) 331.00-234.94 สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 299.81-241.66 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 275.13-214.13 (วิทย์) 285.15-234.71 สาขาวิชา การจัดการโรงแรมฯ (ศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 282.95-242.03 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 266.17-224.47 (วิทย์) 285.84-241.17
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทวิชาการจัดการโรงแรม ภาคพิเศษ สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 309.81-232.17 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 273.85-179.29 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ภาคพิเศษ 190.15-101.55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 584.82-525.29 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 442.48-417.56 สาขาวิชากายภาพบำบัด 416.92 -391.36 คณะพยาบาลศาสตร์ 476.21-378.52 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 419.79-362.11 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 414.95-372.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ 523.41-510.31 คณะเภสัชศาสตร์ 519.86-487.44 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 471.99-437.02

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 272.80-175.63 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 229.19-181.23 สาขาวิชาการประมง 215.05-172.26 สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 212.13-180.81 คณะวิทยา-ศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 268.33-207.41 สาขาวิชาเคมี 291.17-210.14 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 222.38-153.56 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 184.42-133.10 สาขาวิชาฟิสิกส์ 244.31-162.87 สาขาวิชาสถิติ 229.91-188.29 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 235.05-184.32 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 238.58-210.18 สาขาวิชาชีวเคมี 252.61-212.96 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 224.71-201.74

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 258.46-208.96 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 218.55-197.14 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 301.72-223.09 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 256.22-211.43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 222.82-190.95 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 330.65-248.15 สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป 325.96-207.72 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 271.85-142.93 สาขาวิชาการออกแบบ อุตสาหกรรม 434.58-302.07

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบเคมี, ชีววิทยา 385.35-366.60 สอบฟิสิกส์, ชีววิทยา 397.84-371.08 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 340.46-312.43 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 353.37-326.66 สาขาวิชาการสอนสังคม สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 334.40-302.74 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 328.47 -286.37 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 341.63-309.40 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 351.29-288.17 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 338.42-237.39 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 279.36-279.36 สาขาวิชาพลศึกษา 349.89-305.46 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 350.00-305.50 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 344.38-298.00 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 285.28-266.41 สอบวิทย์-กายภาพชีวภาพ (2544) 269.86-266.97

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 261.57-235.68 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 256.56-202.74 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 246.70-186.87 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบคณิตฯ (2) 289.36-257.57 สอบฝรั่งเศส 293.22-258.21 สอบเยอรมัน 274.63-274.63 สอบบาลี 270.24-270.24 สอบจีน 262.00 -262.00 สอบญี่ปุ่น 297.94-260.56 สาขาวิชาภาษาไทย สอบคณิตฯ (2) 241.94-220.40 สอบฝรั่งเศส 250.78-220.26 สอบเยอรมัน 227.61- 224.25 สอบบาลี 235.04-235.04 สอบจีน 227.64-227.64 สอบญี่ปุ่น 246.83-220.34 สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม สอบคณิตฯ (2) 252.25-218.14 สอบฝรั่งเศส 243.30-218.72 สอบบาลี 251.68 -251.68 สอบจีน 222.06-222.06 สอบญี่ปุ่น 227.79-219.22 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สายวิทย์) 259.80-223.54 (สายศิลป์) 265.41-210.79

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 267.43-233.77 (การบัญชี) 283.03-247.75 (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) 292.94-228.00 (การตลาด) สายวิทย์ 281.68-244.14 (การตลาด) สายศิลป์ 263.60-239.32 สาขาเศรษฐศาสตร์ (สายวิทย์) 272.08-235.79 (สายศิลป์) 280.77-224.40 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม 448.89-377.92 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 317.00-281.90 สาขาวิชาดนตรี (สากล) 410.25-410.25 วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 246.78-191.85 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและท่องเที่ยว) 233.44-170.59 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 229.72 -173.91 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 168.95-143.97 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 220.19-184.87 สาขาการประมง 199.73-154.81 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายวิทย์) 260.05-194.83 (สายศิลป์คำนวณ) 249.81-175.23 (สายศิลป์ภาษา) สอบฝรั่งเศส 249.54-158.70 สอบเยอรมัน 147.58-147.58 สอบบาลี 203.89-131.72 สอบอาหรับ 159.33-159.33 สอบจีน 189.62-170.86 สอบญี่ปุ่น 265.62-128.79

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 606.66-532.67 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 522.28-478.06 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 509.50-478.41 คณะทันตแพทยศาสตร์ 573.44-519.04 คณะพยาบาลศาสตร์ 463.65-370.92 หลักสูตรนานาชาติ 363.93-329.65 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 497.47-453.82 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 474.75-410.66 สาขาวิชากายภาพบำบัด 427.74-380.45 สาขาวิชารังสีเทคนิค 429.62-380.85 สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 424.13-356.46

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 324.75-248.57 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 288.88-233.50 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 313.08-219.39 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 276.58-212.00 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 253.76-201.24 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 240.99-201.33 สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ 246.05-181.49

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ 327.70-228.85 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 360.33-257.00 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม 284.31-215.77 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 230.17-126.46 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 235.27-180.47 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 245.72-157.01 สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 237.31-149.18 สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา 205.71-146.09 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 198.27-150.86 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 268.55-166.36

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 247.20-190.27 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 544.65-405.80 สาขาวิชาประติมากรรม 402.87-321.45 สาขาวิชาภาพพิมพ์ 439.58-307.99 สาขาวิชาการออกแบบ 399.52-342.41 คณะบริหารธุรกิจ (สายวิทย์) 352.79-288.45 (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 363.71-309.66 (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์กายภาพ (2544) 352.07-311.32 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 221.97-207.02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบคณิตฯ (2) 288.60-256.94 สอบฝรั่งเศส 298.00-259.28 สอบเยอรมัน 266.25-266.25 สอบจีน 298.21-261.33 สอบญี่ปุ่น 263.49-262.04 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 287.68-252.89

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 292.62-239.90 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบฝรั่งเศส 309.81-285.42 สอบญี่ปุ่น 304.68-282.18 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สอบคณิตฯ (2) 292.00-263.01 สอบฝรั่งเศส 291.07-264.94 สาขาวิชาจิตวิทยา (สายวิทย์) 273.49-248.42 (สายศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 327.61-309.18 สาขาวิชาบ้านและชุมชน สอบวิทย์-คณิตฯ (2) 315.99-293.28 สอบฝรั่งเศส 319.81-290.00 สอบฝรั่งเศส 307.74-307.74 สอบเยอรมัน 312.42-294.99 สาขาวิชาปรัชญา สอบคณิตฯ 2, สอบวิทย์กายภาพ (2524) 320.96-292.82 สอบฝรั่งเศส, วิทย์-กายภาพ (2524) 302.98-292.05 สอบเยอรมัน, วิทย์-กายภาพ (2524) 307.79-298.22 สอบจีน, วิทย์-กายภาพ (2524) 290.98-290.76 สอบญี่ปุ่น, วิทย์-กายภาพ (2524) 296.32-296.05

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สอบฝรั่งเศส 259.17-249.84 สอบจีน 260.10-254.85 สอบญี่ปุ่น 282.42-249.18 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบคณิตฯ (2) 264.16-248.56 สอบฝรั่งเศส 277.46-241.22 สอบจีน 254.18-241.17 สอบญี่ปุ่น 262.20-240.73 สาขาวิชาภาษาจีน สอบคณิตฯ (2) 259.67-256.14 สอบฝรั่งเศส 272.71-254.39 สอบเยอรมัน 261.05-261.05 สอบญี่ปุ่น 278.11-255.32

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (สายวิทย์) 319.19-293.54 (สายศิลป์) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 322.52-291.35 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สายศิลป์) 258.51-226.64 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายวิทย์) 457.86-389.94 (สายศิลป์) สอบคณิตฯ (2), วิทย์-กายภาพฯ (2524) 380.62-341.35 (สายศิลป์) สอบฝรั่งเศส, วิทย์-กายภาพฯ (2524) 359.11-343.95 (สายศิลป์) สอบเยอรมัน, วิทย์-กายภาพฯ (2524) 365.86-365.86 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบคณิตฯ (2) 277.40-253.33 สอบฝรั่งเศส 274.47-253.13 สอบเยอรมัน 260.13-253.59 สอบจีน 268.31-260.27 สอบญี่ปุ่น 278.48-264.59

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สายวิทย์) 262.27-242.78 (สายศิลป์) สอบคณิตฯ (2) 263.34-246.91 (สายศิลป์) สอบฝรั่งเศส 279.06-245.28 (สายศิลป์) สอบจีน 247.90-247.90 (สายศิลป์) สอบญี่ปุ่น 256.17-251.14 คณะเศรษฐศาสตร์ สอบคณิตฯ (1) 286.97-260.18 สอบคณิตฯ (2) 305.82-244.38 คณะศึกษาศาสตร์ (สายวิทย์) สอบเคมี 335.00-320.37 สอบฟิสิกส์ 351.95-319.81 สอบชีววิทยา 360.14-318.65 (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 387.59-336.60 (สายศิลป์-ฝรั่งเศส) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 358.90-336.93 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 338.71-338.71 (สายศิลป์-ญี่ปุ่น) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 351.97-340.60 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (สายวิทย์) 320.55-273.63

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สายวิทย์) 308.28-284.98 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (สายวิทย์) 325.56-301.93 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (สายวิทย์) 317.55-275.63 สาขาวิชาเกษตรกรรม (สายวิทย์) 309.09-279.73 สาขาวิชาภาษาไทย (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์ -กายภาพ (2524) 336.10-327.28 (สายศิลป์-ฝรั่งเศส) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 345.00-326.66 สาขาวิชาประถมศึกษา (สายวิทย์) 340.95-309.13 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สายวิทย์) 317.23-294.40 (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 327.17-321.91 (สายศิลป์-ฝรั่งเศส) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 348.03-323.09

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย-ศาสตร์ 569.94-535.89 คณะทันตแพทยศาสตร์ 537.29-517.01 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 468.22-417.11 สาขาวิชากายภาพบำบัด 431.37 -401.82 คณะพยาบาลศาสตร์ 417.86-369.72 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 202.62-147.41 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 228.66-138.28 สาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท 177.45-122.84 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 188.47-141.71 สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 291.85-172.83

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 246.42-125.21 สาขาวิชาสถิติ 222.17-156.91 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 278.25-180.81 สาขาวิชาเคมี 254.82-121.84 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 195.82-129.44 สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 204.22-124.86 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 219.37-111.66 สาขาวิชาฟิสิกส์ 191.31-138.74 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 213.66-117.42 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 190.85-160.92 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลฯ 397.29-182.42 (สาขาเมคคาทรอสิกส์ฯ) 319.93-129.15 (สาขาเทคโนโลยีการจัดการฯ) 375.36-306.20 (สาขาเทคโนโลยีการจัดการฯ) 302.55-258.66

คณะวิศว-กรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฯลฯ 361.74-251.91 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 294.46-204.52 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สองสถาบัน (TEP) 319.70-246.72 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) 315.91-245.37

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตย-กรรม 304.72-188.50 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 279.81-213.62 สาขาวิชาการผังเมือง (วิทย์) 224.95-197.63 สาขาวิชาการผังเมือง (ศิลป์คำนวณ) 241.75-221.52 สาขาวิชาการผังเมือง (ศิลป์คำนวณ) 233.33-186.82 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 341.75-291.81 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 315.59-282.30 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบคณิตฯ (1) 292.10-287.59 สอบคณิตฯ (2) 304.41-286.28 สอบฝรั่งเศส 292.67-286.66 สอบเยอรมัน 297.16-289.23

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ สอบคณิตฯ (2) 327.10-305.72 สอบฝรั่งเศส 363.63-305.38 สอบเยอรมัน 334.79-306.60 สอบจีน 318.04-318.04 สอบญี่ปุ่น 352.51-306.68 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สอบ คณิตฯ (1) 295.71-285.72 สอบคณิตฯ (2) 314.02-285.78 สอบฝรั่งเศส 307.65-285.86 สอบเยอรมัน 293.53-286.25 สอบจีน 287.25-287.25 สอบญี่ปุ่น 294.50-287.29 คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทย์-ศิลป์คำนวณ) 357.16-281.35

คณะนิติศาสตร์ (วิทย์) 545.82-415.05 (ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพฯ (2524) 430.70-366.15 (ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพฯ (2544) 397.03-345.92 (ศิลป์ภาษา) สอบฝรั่งเศส 359.91-290.41 (ศิลป์ภาษา) สอบเยอรมัน 325.97-286.17

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2 (วิทย์) 728.32-676.21 กลุ่ม 1 (ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 743.01-690.24 กลุ่ม 1 (ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 560.73-555.78 กลุ่ม 2 (ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 982.65-795.88 กลุ่ม 2 (ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 670.55-654.24 กลุ่ม 1 (ศิลป์ภาษา) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 643.34-631.10 กลุ่ม 1 (ศิลป์ภาษา) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 649.45-649.45 กลุ่ม 2 (ศิลป์ภาษา) สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 821.51-778.80

คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ สอบคณิตฯ (1) 268.61-249.64 สอบวิทย์-กายภาพ (2524) 317.97-287.88 สอบวิทย์-กายภาพ (2544) 293.96-256.65 สอบคณิตฯ (2) 273.29-240.15 สอบฝรั่งเศส 283.73-275.61 สอบเยอรมัน 264.73-254.00 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สอบคณิตฯ (1) 297.19-276.05 สอบคณิตฯ (2) 339.04-280.88 สาขาวิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ประวัติ-ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ฯลฯ สอบคณิตฯ (2) 352.63-288.50 สอบฝรั่งเศส 360.92-288.70 สอบเยอรมัน 316.81-289.84 สอบญี่ปุ่น 350.36-288.67

สาขาวิชาปรัชญา สอบคณิตฯ (1) 280.20-276.40 สอบคณิตฯ (2) 285.28-276.93 สอบฝรั่งเศส 317.06-277.19 สอบเยอรมัน 278.95-276.91 สาขาวิชาภาษาไทย สอบคณิตฯ (2) 288.97-278.10 สอบฝรั่งเศส 299.70-277.94 สอบเยอรมัน 282.53-276.69 สอบญี่ปุ่น 294.14-281.07 สาขาวิชาภาษารัสเซีย สอบคณิตฯ (2) 300.21-286.00 สอบฝรั่งเศส 319.22-283.66 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สอบคณิตฯ (1) 281.65-269.04 สอบคณิตฯ (2) 276.77-269.19 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบคณิตฯ (2) 298.90-285.02 สอบฝรั่งเศส 288.33-283.64 สอบญี่ปุ่น 294.35-283.12

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สอบคณิตฯ (2) 264.52-251.14 สอบฝรั่งเศส 273.53-257.60 สอบเยอรมัน 270.99-270.99 สอบญี่ปุ่น 274.56-253.38 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สอบคณิตฯ (1) 314.68-290.52 สอบคณิตฯ (2) 341.85-297.76 สอบฝรั่งเศส 359.94-294.97 สอบเยอรมัน 305.52-297.03 สอบจีน 309.08-296.17 สอบญี่ปุ่น 353.67-294.71 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบคณิตฯ (2) 297.19-270.73 สอบฝรั่งเศส 286.01-270.27 สอบเยอรมัน 283.06-271.10

[1] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/23/2005 4:17:13 PM] [Hits counter=22026809] แจ้งลบ

ข้อความที่=237357

ถ้าเปรียบเทียบกับที่ทีมข่าว KU City ( http://kucity.com ) ได้เคยรวบรวมมาได้ทุกคณะ-สถาบัน อย่างไม่เป็นทางการ ก็ตรงหมดทุกตัวเลยครับ
อ้างอิง
15238. (เกาะติดสถานการณ์) ตามล่าหา Min-Max Ent'48 (อย่างไม่เป็นทางการ)
http://kucity.kasetsart.org/kucity/WebFormDetailBoard.aspx?BRD_ID=15238

ซึ่งข้อมูลชิ้นนี้ ทีมข่าวของเรารวบรวมมาได้ก่อนหน้าตั้งแต่วันที่ 10/5/2005 20:51:40 แล้วครับ ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานต่าง ๆ ที่ได้ช่วยกันค้นหามาได้
=======================
ยังไงก็ฝากสำหรับปีหน้า ช่วย ๆ กันประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนมาใช้บริการการติดตามข่าวของเราที่เกี่ยวกับ Entrance หน่อยนะครับ
คือแบบว่า ลงทุนทำงานกันอย่างหนัก ก็อยากจะให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว แม่นยำนะครับ ให้คุ้มกันที่ทีมข่าวของเราทุ่มเทกันอย่างเต็มที่

==============
ก็ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่มาใช้บริการข่าวของเรา

ยังไงช่วย ลงบันทึกหน่อยในกระทู้นี้ก็ได้ว่า ทีมงานของเรา &PAGE=1"สอบผ่าน" ด้านการทำงานเป็นสื่อมวลชนทางเลือก ได้หรือเปล่านะครับ เพื่อเป็น portfolio ผลงานของศูนย์ข่าวของเรานะครับ

เพื่อปีหน้า ทีมข่าวชุดใหม่ของเราจะได้มี reference สำหรับการทำงานใหญ่ชิ้นนี้อีกครั้งนะครับ (ชุดเก่าก็คงหมดวาระไป แต่สร้างผลงานเอาไว้)

[2] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/23/2005 4:26:50 PM] [Hits counter=22027095] แจ้งลบ

ข้อความที่=237360

รายงานข่าวการประกาศผล Entrance'48 สดตรงจาก ม.เกษตร โดย http://kucity.com (ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตร)]

รวมทุกกระทู้ ไว้ที่นี่ครับ
http://kucity.kasetsart.org/kucity/WebFormWebBoard.aspx?BRD_TYPE_ID=15348&PAGE=1

[3] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/23/2005 4:42:39 PM] [Hits counter=22027652] แจ้งลบ

ข้อความที่=237370

ข้อความที่=236137

เรียน อาจารย์ปัญญาที่เคารพ

คือวันนี้ ( วันที่ 16/05/48 ) น้องของผมให้เพื่อนไปดูรายละเอียดให้ที่ ตึกคณะสังคมศาสตร์ เพราะว่าต้องการที่จะสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ( ภาคสมทบ ) ซึ่งทางเวบที่ให้รายละเอียด ได้บอกว่าหมดเขต วันที่ 20/05/48 เเล้ววันนี้เพื่อนของน้องผมไปถาม

เขาบอกว่าหมดเขตเเล้ว เเละที่ไม่ได้เเก้ในเวบก็เพราะคนที่เเก้เป็นไม่อยู่

เเละพอเเม่ผมโทรไปที่คณะบอกว่าจะเช่ารถจากเมืองกาญจน์ไปสมัครเลยให้รอหน่อยได้ไหม ( โทรไปตอนเที่ยงๆ ) คนที่รับโทรศัพท์ก็ยังมีการถามคะเเนนน้องผมเเละก็บอกว่าคะเเนนเท่านี้ไม่ต้องมาสมัครหรอก ต่ำสุดเขา 269 ( ใช้วิชา 01/02/03/09/47หรือ48 ) เเล้วอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงว่าน้องผมสมัครไปเเล้วจะติดหรือเปล่า คะเเนนต่ำสุดที่เขาบอกมามันจริงไหม ( เขาบอกมีคนสมัคร 150 คนเเล้วเเละเอา 120 คน ) ซึ่งตัวผมคิดว่าคะเเนนมันไม่น่าสูงขนาดนี้เพราะมันเป็นภาคสมทบเรียนตอนค่ำเเละค่าเทอมก็เเพงกว่า หรือผมอาจจะคาดผิดไปเอง

เเต่ผมอยากรู้ว่าอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบล่ะครับ กับการอดสมัครโดยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของน้องผมเเต่เกิดจากความผิดพลาดของทางคณะ
ผมจะเรียกร้องได้ยังไงครับอาจารย์ ?

[133] จากคุณ: ["นิติ มธ. ปี2 6003"] [ไม่ได้ Login] [16/5/2005 21:02:00] แจ้งลบ [kucity.com] [Hits counter=21,803,994] [Hits/min.=39]

[4] จากคุณ :[อยากได้คำตอบครับ] [ไม่ได้ Login] [5/23/2005 6:11:18 PM] [Hits counter=22031501] แจ้งลบ

ข้อความที่=237383

โห อาจารย์ปัญญา เว็บอาจารย์นี่ไม่ใช่สื่อมวลชนทางเลือกหรอกครับ

เป็นสื่อมวลชน. "ต้อง" เลือกเลยล่ะครับ

ถ้าไม่ได้ข่าวสารที่ถูกต้องจากเว็บนี้เด็กเอ็นท์คงแย่กันแน่เลย ทั้งข่าวโคมลอยต่างนานา เงียบลงหมดเพราะอาจารย์เนี่ยแหละครับ แถมยังมีคำตอบสำหรับหลายคำถามที่น่าสนใจมากอีกตะหาก

ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่ข่วยกันทำงานอย่างหนัก (มาก) ที่ทำเว็บนี้เพื่อพวกเราทุกๆคน

ปล. เว็บเนี้ยเป็นเว็บเดียวที่สามารถสยบได้ทุกข่าวลือ(ลวง)

[5] จากคุณ :[hima] [ไม่ได้ Login] [5/23/2005 7:51:03 PM] [Hits counter=22034292] แจ้งลบ

ข้อความที่=237410

entranceปีนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์แล้ว..ขอบคุณชาวkucity.comมากๆที่เสียสละเวลาทำทุกอย่าง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่สอบปีนี้..หลายคนสมหวังและหลายคนผิดหวังในผลการสอบแต่ที่ยังระลึกถึงคือ บรรยากาศในการติดตามข่าวentจากkucity.comที่ทำให้ได้ลุ้นตลอดเวลา..ให้คะแนนเต็ม10ครับ..โอกาสหน้าคงได้แวะ ดูwebนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนที่มก.....ขอให้ทีมงานทุกคนโชคดีครับ....bye

[6] จากคุณ :[นิสิตปี1] [ไม่ได้ Login] [5/23/2005 9:13:41 PM] [Hits counter=22037019] แจ้งลบ

ข้อความที่=237424

สุดยอแล้วครับ อ.ปัญญา ติดตามตั้งแต่ยังไม่มีผลอะไรเลย ยกนิ้วให้ครับ

[7] จากคุณ :[nn] [ไม่ได้ Login] [5/23/2005 9:49:20 PM] [Hits counter=22038637] แจ้งลบ

ข้อความที่=237624

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอนทรานซ์48(1)
===============
http://www.dailynews.co.th/educate/each.asp?newsid=54271

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในการสอบเอนทรานซ์ ประจำปี 2548 ดังนี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ 675.10-538.58 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 575.50-499.11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 577.62-455.00 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 512.45-439.42 สาขาวิชากายภาพบำบัด 493.97-416.40 สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 489.97-441.88 คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 330.79-107.93 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 282.16-235.99 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 248.96-187.19 สาขาวิชาธรณีวิทยา 224.85-179.55 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 243.20-173.00 สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 280.39-212.91 สาขาวิชาเคมี 314.09-198.67 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 266.26-158.59 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 230.37-186.72 สาขาวิชาฟิสิกส์ 258.20-143.89 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 254.28-150.70 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 239.75-195.21

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 506.07-348.11 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 497.57-423.47 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 335.55-260.85 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 346.17-287.52 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 298.25-265.91 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 371.41-275.30 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 375.94-290.31 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 343.48-289.28 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 291.08-259.99 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (วิทย์) 238.68-206.66 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (ศิลป์คำนวณ) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพฯ (2524) 239.22-193.35 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 0.00-0.00

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สอบเคมีและฟิสิกส์ 512.06-436.7 สาขาวิชาการบัญชี สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 440.68-381.24 สาขาวิชาการบัญชี สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 391.54-343.77 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบเคมีและฟิสิกส์ 508.25-414.62 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ(2524) 461.43-370.76 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 396.52-324.56 สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาการประกันภัย 466.92-383.68 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 408.53-350.11 คณะเศรษฐศาสตร์ 359.99-290.98 คณะจิตวิทยา (วิทย์) 409.07-371.24 (ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 431.18-362.43 (ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ(2544)372.87-269.23

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทย์) สอบเคมี 378.34-345.28 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทย์) สอบฟิสิกส์ 395.79-395.79 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทย์) สอบชีววิทยา 363.72-345.29 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศิลป์) สอบคณิตศาสตร์ 2 330.40-309.54 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศิลป์) สอบภาษาฝรั่งเศส 328.97 -309.86 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศิลป์) สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาวิชาประถมศึกษา (วิทย์) สอบเคมี 401.14-345.03 สาขาวิชาประถมศึกษา (วิทย์) สอบฟิสิกส์ 357.33-350.30 สาขาวิชาประถมศึกษา (วิทย์) สอบชีววิทยา 368.85-345.18 สาขาวิชาประถมศึกษา (ศิลป์) สอบคณิตศาสตร์ 2 329.58-312.05 สาขาวิชาประถมศึกษา (ศิลป์) สอบภาษาฝรั่งเศส 322.03-312.32 สาขาวิชาประถมศึกษา (ศิลป์) สอบภาษาเยอรมัน 329.68-313.41 สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทย์) สอบเคมี 436.49-346.99 สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทย์) สอบฟิสิกส์ 499.08-355.29 สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทย์) สอบชีววิทยา 398.77-355.85 สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทย์กายภาพ (2524) 447.53-391.69 สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทย์กายภาพ (2544) 429.98-404.59 สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพ (2524) 451.28-393.15 สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) สอบภาษาเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพ (2524) 404.65-404.65 สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) สอบภาษาเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบฟิสิกส์ 414.76-308.25 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทย์กายภาพ (2524) 520.96-433.32 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพ (2524) 505.09-444.35 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบภาษาเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพ (2524) 0.00-0.00 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบภาษาเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) 401.00-320.67 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) 468.96-358.09 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (วิทย์) สอบเคมี 0.00-0.00 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (วิทย์) สอบฟิสิกส์ 384.40-384.40 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ศิลป์) สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทย์กายฯ (2524) 411.04-368.01 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ศิลป์) สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทย์กายฯ (2544) 382.72-375.35 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ศิลป์) สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายฯ (2524)395.27-368.43

คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์ 2 386.06-318.27 สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบภาษาฝรั่งเศส 379.91-318.10 สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบภาษาเยอรมัน 369.97-323.61 สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบภาษาบาลี 320.33-320.33 สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบภาษาจีน 366.44-319.03 สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบภาษาญี่ปุ่น 374.74-319.43 สาขาวิชาอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 386.41-351.22 สาขาวิชาอักษรศาสตร์ วิชาเอกภูมิศาสตร์ 330.88-283.99 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบคณิตศาสตร์ 2 319.08-300.99 สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาฝรั่งเศส 321.68-301.17 สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาเยอรมัน 316.05-303.10 สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาจีน 308.35-301.92 สาขาวิชาการปกครอง สอบภาษาญี่ปุ่น 323.56-301.10

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบคณิตศาสตร์ 2 351.06-330.58 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบภาษาฝรั่งเศส 368.82-330.47 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบภาษาเยอรมัน 353.91-342.50 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบภาษาจีน 351.81-351.81 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบภาษาญี่ปุ่น 360.74-334.11 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบคณิตศาสตร์ 2 317.39-294.09 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบภาษาฝรั่งเศส 318.54-295.92 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบภาษาเยอรมัน 315.78-293.91 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบภาษาจีน 311.27-302.34 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอบภาษาญี่ปุ่น 341.90-294.30 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 307.37-286.08

คณะนิติศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์ 2 391.64-308.06 สอบภาษาฝรั่งเศส 397.52-305.96 สอบภาษาเยอรมัน 349.89-302.50 สอบภาษาจีน 307.11-292.98 สอบภาษาญี่ปุ่น 391.56-362.02 คณะนิติศาสตร์ 524.38-432.24 คณะนิเทศศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์ 2 366.24-311.64 สอบภาษาฝรั่งเศส 375.56-316.18 สอบภาษาเยอรมัน 341.77-317.61 สอบภาษาจีน 334.85-317.69 สอบภาษาญี่ปุ่น 378.56-316.20 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 404.01-326.71 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย) 335.69-322.94 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 440.10-320.03 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 488.39-419.17 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทย์) 429.26-351.17 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพ (2524) 370.65- 309.07 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพ (2544) 306.59-254.51

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 299.11-190.74 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช วิทยาเขตบางเขน 215.61-122.40 สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 282.94-200.04 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 255.42-198.30 คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 229.19-113.99 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน วิทยาเขตกำแพงแสน 224.00-155.69 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 252.47-171.82 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 267.21-181.26 คณะประมง สาขาวิชาประมง 305.63-193.06 คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 289.76-201.04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 251.54-183.33 สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 241.97-206.58

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 286.58-204.58 สาขาวิชาเคมี 322.69-242.60 สาขาวิชาชีววิทยา 289.74-215.36 สาขาวิชาสัตววิทยา 289.51-213.21 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 281.37-215.22 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 311.51-238.57 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 330.24-218.10 สาขาวิชาชีวเคมี 326.80-239.07 คณะสาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 262.97-216.18 สาขาวิชาฟิสิกส์ 283.21-206.89 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 351.79-271.04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 303.57-209.79 สาขาวิชาสถิติ 262.15-216.59 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 266.27-230.74 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 274.58-211.45 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 268.37-223.50 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 512.42-446.61 วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 444.57-368.56

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (ศิลป์) 290.88-274.10 สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) 430.27-357.36 สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 366.00-341.15 สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 335.67-287.71 สาขาวิชาการจัดการการผลิต (วิทย์) 400.76-346.46 สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) 412.83-367.23 สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพ (2524) 367.83-348.37 สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 340.27-317.88 สาขาวิชาบัญชี (วิทย์) 424.58-373.97 สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 287.58-251.85

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 296.34-275.04 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 240.78-229.99 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบคณิตศาสตร์ (2) 249.71-230.40 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบภาษาฝรั่งเศส 254.09-238.05 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบภาษาบาลี 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาฝรั่งเศส 319.64-283.90 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาเยอรมัน 287.38-284.43 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาญี่ปุ่น308.51-284.49 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 317.49-274.12 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 303.66-259.66 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบคณิตศาสตร์ (2) 300.82-283.41 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบภาษาฝรั่งเศส 285.47-284.18 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบภาษาญี่ปุ่น 356.06-283.22 สาขาวิชาภาษาจีน สอบภาษาฝรั่งเศส 317.40-279.75 สาขาวิชาภาษาจีน สอบภาษาจีน 310.22-280.49 สาขาวิชาภาษาจีน สอบภาษาญี่ปุ่น 298.77-279.72 สาขาวิชาภาษาไทย สอบวิทย์กายภาพ (2524) 306.98-285.80 สาขาวิชาภาษาไทย สอบวิทย์กายภาพ (2544) 282.58-257.27 สาขาวิชาภาษาไทย สอบคณิตศาสตร์ (2) 262.43-262.43 สาขาวิชาภาษาไทย สอบภาษาฝรั่งเศส 289.88-257.88 สาขาวิชาภาษาไทย สอบภาษาบาลี 265.48-265.48

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย สอบคณิตศาสตร์ (2) 274.72-255.99 สาขาวิชาวรรณคดีไทย สอบภาษาฝรั่งเศส 268.27-255.83 สาขาวิชาวรรณคดีไทย สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาวิชาวรรณคดีไทย สอบภาษาบาลี 0.00-0.00 สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ สอบคณิตศาสตร์ (2) 297.18-270.36 สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ สอบภาษาฝรั่งเศส 296.27-270.17 สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว สอบคณิตศาสตร์ (2) 305.88-280.77 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว สอบภาษาฝรั่งเศส 340.33-279.95 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว สอบภาษาเยอรมัน 279.49-279.49 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว สอบภาษาญี่ปุ่น 284.67-284.67 สาขาวิชาการโรงแรม สอบคณิตศาสตร์ (2) 298.19-278.63 สาขาวิชาการโรงแรม สอบภาษาฝรั่งเศส 297.98-279.02 สาขาวิชาการโรงแรม สอบภาษาเยอรมัน 283.16-281.82 สาขาวิชาการโรงแรม สอบภาษาญี่ปุ่น 300.74-300.74 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สอบคณิตศาสตร์ (2) สอบวิทย์กายภาพ (2524) 375.99-349.82 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพ (2524) 377.83-353.91 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สอบภาษาเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพ (2524) 0.00-0.00 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สอบคณิตศาสตร์ (2) สอบวิทย์กายภาพ (2544) 344.34-311.28 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพ (2544) 343.96-314.14 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สอบภาษาเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอม พิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน 418.12-346.97 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตบางเขน 347.08-259.30 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน 288.37-234.50 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิทยาเขตบางเขน 287.78-206.99 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ) 418.54-284.64 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 222.97-158.53 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน 269.67-205.58 สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 281.72-223.04 สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน วิทยาเขตกำแพงแสน 279.45-170.66 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน 239.83-198.76 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (โครงการฯ ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ ฯลฯ) 286.88-181.22 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 267.95-144.43 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 308.11-109.20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 334.79-221.63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 338.92-165.64 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 387.26-256.55 สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 238.94-171.09

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 271.39-195.25 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 254.53-188.75 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 367.14-251.89 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 278.97-197.73 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาเขตกำแพงแสน 213.31-170.98 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน 224.33-163.02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 267.52-206.35 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาฝรั่งเศส 281.86-253.02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบคณิตศาสตร์ 2 273.11-249.18 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 221.55-145.94

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 463.26-367.75 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สอบเคมี 349.86-327.57 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สอบฟิสิกส์ 347.52-328.87 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สอบชีววิทยา 349.47-329.33 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 349.65-308.25 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 380.47-343.14 สาขาวิชาสุขศึกษา 372.13-327.33 สาขาวิชาพลศึกษา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 403.86-318.17 สาขาวิชาพลศึกษา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 354.65-284.38 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 404.32-357.16 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 334.92-321.23

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 369.17-342.72 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 348.91-318.53 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 380.38-326.50 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 345.44-320.98 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สอบวิทย์กายภาพ (2544) 317.92-247.31 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 371.42-323.72 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 343.49-308.06 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 314.60-267.41

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม) 427.70-372.33 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลินิก) 439.76-377.17 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 408.38-355.63 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน) 384.42-356.66 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 354.93-300.93 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 345.88-309.17 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 317.38-272.26 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 350.80-327.65 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 343.07-259.63 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรม) สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 355.31-328.30 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรม) สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 318.71-311.56 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 359.60-333.46 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 326.02-283.11 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สอบวิทย์ (2524) 360.06-347.79 สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สอบวิทย์ (2544) 360.86-308.51 สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย์) 412.37-346.19 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 282.76-256.47

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 336.69-295.78 สาขาการจัดการ (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 305.53-232.64 สาขาการจัดการ (วิทย์) วิทยาเขตศรีราชา 329.79-277.10 สาขาการตลาด (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 319.45-295.71 สาขาการตลาด (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 299.57-266.69 สาขาการตลาด (วิทย์) วิทยาเขตศรีราชา 352.33-270.13 สาขาการเงิน (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 333.09-296.83 สาขาการเงิน (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 293.27-267.30 สาขาการเงิน (วิทย์) วิทยาเขตศรีราชา 338.24-278.32 สาขาการโรงแรม สอบคณิตศาสตร์ 2 วิทยาเขตศรีราชา 262.50-239.82 สาขาการโรงแรม สอบภาษาฝรั่งเศส วิทยาเขตศรีราชา 274.50-239.75 สาขาการโรงแรม สอบภาษาเยอรมัน วิทยาเขตศรีราชา 251.92-244.78 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 350.98-312.55 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 299.71-267.88 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) วิทยาเขตศรีราชา 364.02-297.76

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์ฯ (2524) 332.76-297.41 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา สอบวิทย์ฯ (2544) 311.60-261.24 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์) วิทยาเขตศรีราชา 341.53-292.05 สาขาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 240.66-210.03 สาขาการตลาด (ภาคพิเศษ) 242.98-213.32 สาขาการเงิน (ภาคพิเศษ) 224.91-205.34 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 258.11-216.82 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 255.60-212.47 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 238.99-184.43 สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา 217.94-175.20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขต ศรีราชา 250.37-180.20 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา 275.70-179.94 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 272.83-197.53 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา 269.75-175.65 สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาเขตศรีราชา 277.60-168.61

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 199.68-111.36 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 225.16-125.16 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร 197.60-127.09 สาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตฯ สกลนคร 162.90-113.57 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตฯ สกลนคร 214.58-126.50 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ วิทยาเขตฯ สกลนคร 190.50-111.12 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการ (ศิลป์) วิทยาเขตฯ สกลนคร สอบวิทย์ฯ (2524) 308.24-209.87 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการ (ศิลป์) วิทยาเขตฯ สกลนคร สอบวิทย์ฯ (2544) 264.61-171.68 สาขาวิชาบัญชี (วิทย์) วิทยาเขตฯ สกลนคร 331.00-234.94 สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) วิทยาเขตฯ สกลนคร สอบวิทย์กายฯ (2524) 299.81-241.66 สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) วิทยาเขตฯ สกลนคร สอบวิทย์กายฯ (2544) 275.13-214.13 สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) วิทยาเขตฯ สกลนคร 285.15-234.71 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ศิลป์) วิทยาเขตฯ สกลนคร สอบวิทย์ฯ (2524) 282.95-242.03 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ศิลป์) วิทยาเขตฯ สกลนคร สอบวิทย์ฯ (2544) 266.17-224.47 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (วิทย์) วิทยาเขตฯ สกลนคร 285.84-241.17 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทวิชาการ จัดการโรงแรมฯ ภาคพิเศษ สอบวิทย์กายฯ (2524) 309.81-232.17 สอบวิทย์กายฯ (2544) 273.85-179.29 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ 190.15-101.55

[8] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/24/2005 7:54:33 PM] [Hits counter=22067820] แจ้งลบ

ข้อความที่=237625

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ 584.82-525.29 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 442.48-417.56 สาขาวิชากายภาพบำบัด 416.92-391.36 คณะพยาบาลศาสตร์ 476.21-378.52 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล419.79-362.11 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 414.95-372.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ 523.41-510.31 คณะเภสัชศาสตร์ 519.86-487.44 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 471.99-437.02 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 272.80-175.63 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 229.19-181.23 สาขาวิชาการประมง 215.05-172.26 สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 212.13-180.81

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 268.33-207.41 สาขาวิชาเคมี 291.17-210.14 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 222.38-153.56 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 184.42-133.10 สาขาวิชาฟิสิกส์ 244.31-162.87 สาขาวิชาสถิติ 229.91-188.29 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 235.05-184.32 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 238.58-210.18 สาขาวิชาชีวเคมี 252.61-212.96 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 224.71-201.74 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 258.46-208.96 สาขา วิชาเทคโนโลยีธรณี 218.55-197.14 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 301.72-223.09 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 256.22-211.43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 222.82-190.95 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 330.65-248.15 สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป 325.96-207.72 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 271.85-142.93 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 434.58-302.07

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบเคมีและฟิสิกส์ 0.00-0.00 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบเคมีและชีววิทยา 385.35-366.60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบฟิสิกส์และชีววิทยา 397.84-371.08 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ สอบวิทยา ศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 340.46-312.43 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 353.37-326.66 สาขาวิชาการสอนสังคม สอบวิทยาศาสตร์ภายภาพชีวภาพ (2524) 334.40-302.74 สาขาวิชาการสอนสังคม สอบวิทยาศาสตร์ภายภาพชีวภาพ (2544) 328.47-286.37 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 341.63-309.40 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 351.29-288.17 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 338.42-237.39 สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 279.36-279.36

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 349.89-305.46 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 350.00-305.50 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 344.38-298.00 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 285.28-266.41 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 269.86-266.97 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 261.57-235.68 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 256.56-202.74 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 246.70-186.87 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบคณิตศาสตร์ 2 289.36-257.57 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาฝรั่งเศส 293.22-258.21 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาเยอรมัน 274.63-274.63 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาบาลี 270.24-270.24 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาอาหรับ 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาจีน 262.00-262.00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาญี่ปุ่น 297.94-260.56 สาขาวิชาภาษาไทย สอบคณิตศาสตร์ 2 241.94-220.40 สาขาวิชาภาษาไทย สอบภาษาฝรั่งเศส 250.78-220.26 สาขาวิชาภาษาไทย สอบภาษาเยอรมัน 227.61-224.25 สาขาวิชาภาษาไทย สอบภาษาบาลี 235.04-235.04 สาขาวิชาภาษาไทย สอบภาษาอาหรับ 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาไทย สอบภาษาจีน 227.64-227.64 สาขาวิชาภาษาไทย สอบภาษาญี่ปุ่น 246.83-220.34

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม สอบคณิตศาสตร์ 2 252.25-218.14 สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม สอบภาษาฝรั่งเศส 243.30-218.72 สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม สอบภาษาบาลี 251.68-251.68 สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม สอบภาษาอาหรับ 0.00-0.00 สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม สอบภาษาจีน 222.06-222.06 สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม สอบภาษาญี่ปุ่น 227.79-219.22 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สายวิทย์) 259.80-223.54 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สายศิลป์) 265.41-210.79 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 267.43-233.77 สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 283.03-247.75 สาขาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) 292.94-228.00 สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายวิทย์ 281.68-244.14 สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายศิลป์ 263.60-239.32 สาขาเศรษฐศาสตร์ (สายวิทย์) 272.08-235.79 สาขาเศรษฐศาสตร์ (สายศิลป์) 280.77-224.40 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา วิชาจิตรกรรม 448.89-377.92 สาขาวิชาประติมากรรม 0.00-0.00 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 317.00-281.90 สาขาวิชาดนตรี (ไทย) 0.00-0.00 สาขาวิชาดนตรี (สากล) 410.25-410.25

วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การ เงิน) 246.78-191.85 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและท่องเที่ยว) 233.44-170.59 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 229.72-173.91 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 168.95-143.97 สาขา วิชาเทคโนโลยีอาหาร 220.19-184.87 สาขาการประมง 199.73-154.81 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายวิทย์) 260.05-194.83 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์คำนวณ) 249.81-175.23 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์ภาษา) สอบภาษาฝรั่งเศส 249.54-158.70 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์ภาษา) สอบภาษาเยอรมัน 147.58-147.58 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์ภาษา) สอบ ภาษาบาลี 203.89-131.72 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์ภาษา) สอบภาษาอาหรับ 159.33-159.33 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์ภาษา) สอบภาษาจีน 189.62-170.86 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์ภาษา) สอบภาษาญี่ปุ่น 265.62-128.79

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ 606.66-532.67 คณะเภสัช ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 522.28-478.06 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 509.50-478.41 คณะทันตแพทยศาสตร์ 573.44-519.04 คณะพยาบาลศาสตร์ 463.65-370.92 หลักสูตรนานาชาติ 363.93-329.65 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 497.47-453.82 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 474.75-410.66 สาขาวิชากายภาพบำบัด 427.74-380.45 สาขาวิชารังสีเทคนิค 429.62-380.85 สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 424.13-356.46 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 324.75-248.57 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 288.88-233.50 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 313.08-219.39 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 276.58-212.00 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 253.76-201.24

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 240.99-201.33 สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ 246.05-181.49 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ 327.70-228.85 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 360.33-257.00 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม 284.31-215.77 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 230.17-126.46 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 235.27-180.47 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 245.72-157.01 สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 237.31-149.18 สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา 205.71-146.09 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ198.27-150.86 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 268.55-166.36 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 247.20-190.27 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 544.65-405.80 สาขาวิชาประติมากรรม 402.87-321.45 สาขาวิชาภาพพิมพ์ 439.58-307.99 สาขาวิชาการ ออกแบบ 399.52-342.41

คณะบริหารธุรกิจ (สายวิทย์) 352.79-288.45 (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์กายภาพ (2524) 363.71-309.66 (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์กายภาพ (2544) 352.07-311.32 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 221.97-207.02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบคณิตศาสตร์ 2 288.60-256.94 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาฝรั่งเศส 298.00-259.28 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาเยอรมัน 266.25-266.25 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาบาลี 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาจีน 298.21-261.33 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบภาษาญี่ปุ่น 263.49-262.04 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 287.68-252.89 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 292.62-239.90 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบคณิตศาสตร์ 2 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบภาษาฝรั่งเศส 309.81-285.42 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบภาษาบาลี 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบภาษาญี่ปุ่น 304.68-282.18 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สอบคณิตศาสตร์ 2 292.00-263.01 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สอบภาษาฝรั่งเศส 291.07-264.94 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาวิชาจิตวิทยา (สายวิทย์) 273.49-248.42 สาขาวิชาจิตวิทยา (สายศิลป์) สอบวิทย์กายภาพ (2524) 327.61-309.18 สาขาวิชาจิตวิทยา (สายศิลป์) สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน สอบคณิตศาสตร์ 2 315.99-293.28 สาขาวิชาบ้านและชุมชน สอบคณิตศาสตร์ 2 0.00-0.00 สาขาวิชาบ้านและชุมชน สอบภาษาฝรั่งเศส 319.81-290.00 สาขาวิชาบ้านและชุมชน สอบภาษาฝรั่งเศส 307.74-307.74 สาขาวิชาบ้านและชุมชน สอบภาษาเยอรมัน 312.42-294.99 สาขาวิชาบ้านและชุมชน สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาวิชาปรัชญา สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 320.96-292.82 สาขาวิชาปรัชญา สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาปรัชญา สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) สาขาวิชาปรัชญา สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาปรัชญา สอบภาษาเยอรมัน สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 307.79-298.22 สาขาวิชาปรัชญา สอบภาษาเยอรมัน สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาปรัชญา สอบภาษาบาลี สอบวิทย์กายภาพ (2524) 0.00-0.00 สาขาวิชาปรัชญา สอบภาษาบาลี สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาปรัชญา สอบภาษาจีน สอบวิทย์กายภาพ (2524) 290.98-290.76 สาขาวิชาปรัชญา สอบภาษาจีน สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขา วิชาปรัชญา สอบภาษาญี่ปุ่น สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 296.32-296.05 สาขาวิชาปรัชญา สอบภาษาญี่ปุ่น สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 0.00-0.00

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สอบคณิตศาสตร์ 2 0.00-0.00 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สอบภาษาฝรั่งเศส 259.17- 249.84 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สอบภาษาจีน 260.10-254.85 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สอบภาษาญี่ปุ่น 282.42-249.18 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์ 2 264.16-248.56 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบภาษาฝรั่งเศส 277.46-241.22 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบภาษาบาลี 0.00-0.00 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบภาษาจีน 254.18-241.17 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สอบภาษาญี่ปุ่น 262.20-240.73 สาขาวิชาภาษาจีน สอบคณิตศาสตร์ 2 259.67-256.14 สาขาวิชาภาษาจีน สอบภาษาฝรั่งเศส 272.71-254.39 สาขาวิชาภาษาจีน สอบภาษาเยอรมัน 261.05-261.05 สาขาวิชาภาษาจีน สอบภาษาญี่ปุ่น 278.11-255.32 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (สายวิทย์) 319.19-293.54 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (สายศิลป์) สอบวิทย์กายภาพ (2524) 322.52-291.35

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (สายศิลป์) สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สายศิลป์) 258.51-226.64 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายวิทย์) 457.86-389.94 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์) สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 380.62-341.35 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์) สอบคณิตศาสตร์ 2 สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์) สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 359.11-343.95 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์) สอบภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์) สอบภาษาเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ (2524) 365.86-365.86 สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์) สอบภาษาเยอรมันสอบ วิทย์กายภาพฯ (2544)0.00-0.00 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์ 2 277.40-253.33 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบภาษาฝรั่งเศส 274.47-253.13 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบภาษาเยอรมัน 260.13-253.59 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบภาษาบาลี 0.00-0.00 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบภาษาจีน 268.31-260.27 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบภาษาญี่ปุ่น 278.48-264.59 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สายวิทย์) 262.27-242.78 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สายศิลป์) สอบคณิตศาสตร์ 2 263.34-246.91 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สายศิลป์) สอบภาษาฝรั่งเศส 279.06-245.28 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สายศิลป์) สอบภาษาเยอรมัน 0.00-0.00 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สายศิลป์) สอบ ภาษาบาลี 0.00-0.00 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สายศิลป์) สอบภาษาจีน 247.90-247.90 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สายศิลป์) สอบภาษาญี่ปุ่น 256.17-251.14

คณะเศรษฐศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์ 1 286.97-260.18 สอบคณิตศาสตร์ 2 305.82-244.38 คณะศึกษาศาสตร์ (สายวิทย์) สอบเคมี 335.00-320.37 (สายวิทย์) สอบฟิสิกส์ 351.95-319.81 (สายวิทย์) สอบชีววิทยา 360.14-318.65 สายศิลป์-คณิต สอบวิทย์กายภาพ (2524) 387.59-336.60 สาย ศิลป์-คณิต สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สายศิลป์-ฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพ (2524) 358.90-336.93 สายศิลป์-ฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพ (2544) 38.71-338.71 สาย ศิลป์-ญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพ (2524) 351.97-340.60 สายศิลป์-ญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (สายวิทย์) 320.55-273.63 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สายวิทย์) 308.28-284.98 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (สายวิทย์) 325.56-301.93 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (สายวิทย์) 317.55-275.63 สาขาวิชาเกษตรกรรม (สายวิทย์) 309.09-279.73 สาขาวิชาภาษาไทย (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์กายภาพ(2524) 336.10-327.28 สาขาวิชาภาษาไทย (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาไทย (สายศิลป์-ฝรั่งเศส) สอบวิทย์กายภาพ (2524) 345.00-326.66 สาขาวิชาภาษาไทย (สายศิลป์-ฝรั่งเศส) สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาไทย (สาย ศิลป์-บาลี) สอบวิทย์กายภาพ (2524) 0.00-0.00 สาขาวิชาภาษาไทย (สายศิลป์-บาลี) สอบวิทย์กายภาพ (2544) 0.00-0.00
สาขาวิชาประถมศึกษา (สายวิทย์) 340.95-309.13 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สายวิทย์) 317.23-294.40 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 327.17-321.91 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สายศิลป์-ฝรั่งเศส) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 348.03-323.09 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สายศิลป์-ฝรั่งเศส) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 0.00-0.00 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สายศิลป์-ญี่ปุ่น) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2524) 0.00-0.00 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สายศิลป์-ญี่ปุ่น) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (2544) 0.00-0.00

[9] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/24/2005 7:54:44 PM] [Hits counter=22067828] แจ้งลบ

ข้อความที่=237629

รวม MIN-MAX ของ Ent'48 ทุกคณะ ทุกสถาบัน รวบรวมโดยทีมข่าว http://kucity.com
ตอนนี้ มั่นใจแล้วว่า ตรงหมดทุกรหัสคณะนะครับ ก็ 3,652 คณะ ทั่วประเทศ
(ฝากให้ช่วยลองตรวจสอบดูนะครับ)
================
ขอจัดข้อมูลให้ค้นง่ายนะครับ

รหัสคณะ-MAX-MIN ของ Ent'48
http://kucitypic.kasetsart.org/kucity.com6/kucity6_ent48/MINMAX48.htm

รู้รหัสคณะ แต่ไม่รู้ชื่อคณะอะไร ดูที่ไฟล์ต่อไปนี้ครับ

รหัสคณะ-ชื่อคณะ-ชื่อสถาบัน (2.18 MB) #1-31
http://kucitypic.kasetsart.org/kucity.com6/kucity6_ent48/Book2548-01-31.xls

รหัสคณะ-ชื่อคณะ-ชื่อสถาบัน (1.51 MB) #32-51
http://kucitypic.kasetsart.org/kucity.com6/kucity6_ent48/Book2548-32-51.xls

รหัสคณะ-ชื่อคณะ-ชื่อสถาบัน (1.79 MB) #52-80
http://kucitypic.kasetsart.org/kucity.com6/kucity6_ent48/Book2548-52-80.xls

[10] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/24/2005 8:09:57 PM] [Hits counter=22068266] แจ้งลบ

ข้อความที่=237630

สื่อมวลชน กระแสหลัก ช้ากว่าทีมข่าวของเราไปเกือบ 15 วันเลยครับ

ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์มาใช้บริการข่าวของเราในปีหน้าด้วยนะครับ
เพื่อเป็นกำลังให้แก่ทีมข่าวรุ่นใหม่ที่จะมารับช่วงต่อนะครับ

[11] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/24/2005 8:12:58 PM] [Hits counter=22068385] แจ้งลบ

ข้อความที่=237754

คะแนน 0.00-0.00 หมายความว่าอย่างไรครับ?

[12] จากคุณ :[งง] [ไม่ได้ Login] [5/25/2005 9:16:33 AM] [Hits counter=22082441] แจ้งลบ

ข้อความที่=238280

เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอ็นทรานซ์ปี"48 (จบ)
================
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu02280548&day=2005/05/28

*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล*

*คณะวิทยาศาสตร์* วิชาเอกคณิตศาสตร์ 157.49-128.97 เอกเคมี 165.87-119.84 เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 196.27-136.53

เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 164.74-113.24 เอกสถิติ 143.62-136.37 เอกชีววิทยา 136.36-118.68 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เอกเคมี 128.81-128.16 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เอกเคมีอุตสาหกรรม 145.68-127.07 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 143.53-119.87 วิทยาเขตปทุมธานี เอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 155.95-141.89 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 118.86-118.86 วิทยาเขตน่าน เอกชีววิทยา 0.00-0.00 เอกสถิติ 0.00-0.00 เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 143.78-143.78 เอกคณิตศาสตร์ 0.00-0.00 วิทยาเขตพิษณุโลก เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 115.53-115.53 วิทยาเขตขอนแก่น เอกเคมี 151.90-151.90 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เอกเทคโนโลยีการยาง 136.24-136.24 วิทยาเขตบางพระ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 142.20-122.86

*คณะวิศวกรรมศาสตร์* เอกวิศวกรรมโยธา 215.11-184.16 เอกวิศวกรรมสำรวจ 216.08-150.67 เอกวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 222.02-197.02 เอกวิศวกรรมอุตสาหการ 222.32-194.86 เอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 256.18-188.13 เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 254.48-209.71 เอกวิศวกรรมสิ่งทอ 197.15-160.81 เอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-การย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ 221.50-151.96 เอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 236.64-164.86 เอกวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 207.83-128.68 เอกวิศวกรรมพลาสติก 220.99-170.26 เอกวิศวกรรมเคมี 236.83-183.83 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เอกวิศวกรรมสำรวจ 255.31-149.99 เอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 196.40-156.68 เอกวิศวกรรมโยธา 206.97-161.93 เอกวิศวกรรมสิ่งทอ 177.02-101.76 เอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 213.78-168.93 วิทยาเขตศาลายา เอกวิศวกรรมโยธา 187.05-130.96 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เอกวิศวกรรมโยธา 162.74-132.92 วิทยาเขตตาก เอกวิศวกรรม 186.32-134.39 เอกวิศวกรรมโยธา 0.00-0.00

*คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร* เอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 192.00-156.47 เอกวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 182.99-113.72 เอกวิศวกรรมอาหาร 217.46-173.97 เอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 212.94-159.78 เอกวิศวกรรมดินและน้ำ 176.52-120.41 วิทยาเขตภาคพายัพ เอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 208.60-166.15 วิทยาเขตบางพระ เอกวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 155.41-133.93

*คณะบริหารธุรกิจ* เอกการตลาด 251.67-203.82 เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 264.71-205.73 เอกการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 242.46-194.59 เอกการจัดการ-การจัดการสำนักงาน 232.00-185.36 เอกการบัญชี 261.63-226.17 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ 254.57-216.31 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 249.86-220.26 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 252.27-210.58 เอกการเงิน 244.03-203.12 เอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 271.89-207.08 เอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 248.27-200.13 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เอกการตลาด-การตลาดระหว่างประเทศ 252.63-199.19 เอกการบัญชี-การสอบบัญชี 270.14-209.35 เอกการเงิน 231.14-191.19 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ 249.07-211.47 เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 239.80-192.61 เอกการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 217.75-182.61 เอกการประเมินราคาทรัพย์สิน 268.40-165.44 เอกการบัญชี(หลักสูตรนานาชาติ) 225.01-154.19

เอกการตลาด(หลักสูตรนานาชาติ) 233.31-146.00 เอกระบบสารสนเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) 223.34-155.38 เอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) 249.78-127.42 วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เอกการตลาด 231.43-185.26 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 249.74-197.11 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ 240.41-185.97 เอกการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 250.01-169.96 วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เอกการบัญชี 272.64-211.64 เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 252.66-185.48 เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 256.56-190.87 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ 236.16-192.06 วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ เอกการบัญชี 241.30-199.75 เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 232.35-185.34 เอกการตลาด 245.07-189.40 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ 239.66-190.69

เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 231.30-143.60 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 248.69-211.90 เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 237.96-188.48 เอกการบัญชี-การบัญชีทั่วไป 248.33-222.60 เอกการตลาด-การบริหารการตลาด 232.86-183.72 เอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 249.86-171.81 วิทยาเขตพระนครใต้ เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 209.66-185.28

วิทยาเขตโชติเวช เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 244.09-188.25 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เอกการตลาด 210.02-132.82 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 184.24-117.03 วิทยาเขตปทุมธานี เอกการตลาด 213.27-167.22 วิทยาเขตศาลายา เอกการตลาด 238.69-184.01

เอกระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 227.70-195.87 วิทยาเขตศาลายา เอกการบัญชี 237.17-196.76 วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เอกการบัญชี 229.67-163.75 วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ) 197.96-158.50 เอกการตลาด 211.94-130.22 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เอกการตลาด 189.78-153.45 เอกการบัญชี 209.25-166.86 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 229.03-145.64 เอกการจัดการ 221.08-120.82 วิทยาเขตจันทบุรี เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 192.55-154.37 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 206.81-134.36 เอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 179.67-125.82 วิทยาเขตเชียงราย เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 209.72-134.31 เอกการบัญชี 170.49-145.00 วิทยาเขตน่าน เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 172.88-159.77 เอกการตลาด 183.92-154.25 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 175.99-151.78 วิทยาเขตลำปาง เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 187.67-141.34

วิทยาเขตตาก เอกการบัญชี 203.65-154.25 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 201.76-165.07 เอกการตลาด 194.51-140.25 เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 178.62-147.95 วิทยาเขตพิษณุโลก เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 198.19-125.10 วิทยาเขตสกลนคร เอกการบัญชี 187.31-140.34 เอกการตลาด 197.90-136.02 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 202.84-156.70 วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เอกการตลาด 179.62-155.81 วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกการบัญชี 236.45-198.54 วิทยาเขตสุรินทร์ เอกการจัดการ-การจัดการทั่วไป 197.62-130.22 เอกการบัญชี 221.52-147.90 วิทยาเขตวังไกลกังวล เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 220.43-137.38 เอกการบัญชี 224.52-167.44 เอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ 214.76-160.32 วิทยาเขตบางพระ เอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 206.17-167.81

*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์* เอกเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 195.16-147.57 เอกสถาปัตยกรรมภายใน 198.61-146.54 เอกการจัดการงานก่อสร้าง 298.04-238.85 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เอกการจัดการงานก่อสร้าง 259.01-202.95 วิทยาเขตโชติเวช เอกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 196.43-140.75 เอกออกแบบบรรจุภัณฑ์ 158.13-158.13 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เอกออกแบบสิ่งทอ 235.78-158.34 เอกออกแบบบรรจุภัณฑ์ 0.00-0.00 วิทยาเขตศาลายา เอกเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 192.69-154.29 เอกการจัดการงานก่อสร้าง 272.19-207.04 วิทยาเขตตาก เอกออกแบบเครื่องเรือน 217.83-165.14

*คณะคหกรรมศาสตร์* เอกผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 208.10-171.69 เอกผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น 263.58-204.73 เอกอาหารและโภชนาการ 226.80-199.34 เอกอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร 234.67-203.18

เอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 234.56-160.50 เอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก-การศึกษาปฐมวัย 219.90-160.90

วิยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เอกผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า 213.08-128.31 เอกผ้าและเครื่องแต่งกาย 193.20-158.47

เอกอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร 249.64-184.79 เอกอาหารและโภชนาการ 213.25-181.09 เอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 183.26-133.49 เอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 191.00-108.19

วิทยาเขตพระนครใต้ เอกอาหารและโภชนาการ 242.35-172.46 เอกผ้าและเครื่องแต่งกาย 175.82-132.64 เอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 169.14-127.55 เอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 175.55-145.91 เอกอาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 211.71-162.38 เอกผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 212.97-146.40 เอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตร 4 ปี) 200.46-146.49 วิทยาเขตโชติเวช เอกผ้าและเครื่องแต่งกาย 176.88-144.07 เอกผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น 227.45-169.27 เอกอาหารและโภชนาการ 253.75-176.73 เอกอาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 211.99-139.18 เอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 197.53-125.44 วิทยาเขตตาก เอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 158.28-143.11 เอกอาหารและโภชนา-ธุรกิจอาหาร 184.32-132.12

*คณะศิลปกรรม* วิทยาเขตพระนครใต้ เอกจิตรกรรม 0.00-0.00 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ เอกพืชศาสตร์ 314.42-206.30

เอกสัตวศาสตร์ 310.04-265.77 เอกการบริหารธุรกิจเกษตร 291.47-164.31 เอกเกษตรศึกษา(หลักสูตร 4 ปี) 278.98-180.95

เอกเกษตรกลวิธาน 307.41-201.74 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 359.99-303.46 เอกประมง 303.02-255.67

เอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 326.88-222.19 เอกเทคโนโลยีชีวภาพ 345.76-232.45

*คณะเกษตรศาสตร์บางพระ* วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 317.28-241.55 วิทยาเขตพระนครใต้ เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 346.56-304.32 วิทยาเขตปทุมธานี เอกพืชศาสตร์-พืชสวน 305.60-196.35 เอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 292.72-192.36 เอกสัตวศาสตร์ 335.56-260.63 เอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 329.64-220.36 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 333.10-278.37 เอกประมง 296.46-210.55 วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา เอกเกษตรกลวิธาน 262.01-233.27 เอกพืชศาสตร์-พืชสวน 272.76-220.50 เอกพืชศาสตร์-พืชไร่นา 271.38-193.22 เอกสัตวศาสตร์ 306.16-210.20 เอกประมง 290.91-216.44 เอกการบริหารธุรกิจเกษตร 272.12-183.86 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 347.20-258.33 เอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 259.28-201.27

วิทยาเขตจันทบุรี เอกพืชศาสตร์-พืชสวน 310.74-195.75 เอกสัตวศาสตร์ 317.45-220.57 เอกประมง 281.09-239.11 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 350.68-217.31 เอกการบริหารธุรกิจเกษตร 260.53-211.22 เอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 286.17-211.19 เอกเกษตรกลวิธาน 273.63-273.63 วิทยาเขตน่าน เอกพืชศาสตร์-พืชสวน 226.31-226.31 เอกพืชศาสตร์-พืชไร่นา 0.00-0.00 เอกสัตวศาสตร์ 0.00-0.00 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 271.83-217.07 วิทยาเขตลำปาง เอกพืชศาสตร์-พืชไร่นา 0.00-0.00 เอกพืชศาสตร์-พืชสวน 281.64-198.85 เอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 224.91-224.91 เอกสัตวศาสตร์ 339.27-198.94 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 315.06-208.00 เอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 287.25-233.17 เอกประมง 225.06-210.71 วิทยาเขตพิษณุโลก เอกพืชศาสตร์-พืชไร่นา 232.57-209.56 เอกพืชศาสตร์-พืชสวน 290.30-208.89 เอกการบริหารธุรกิจเกษตร 264.99-199.43 เอกสัตวศาสตร์ 288.18-201.92 เอกประมง 258.15-218.59 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 324.29-215.23 เอกเกษตรกลวิธาน 0.00-0.00

วิทยาเขตสกลนคร เอกสัตวศาสตร์ 275.75-201.15 เอกประมง 298.62-215.35 วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เอกพืชศาสตร์-พืชไร่นา 238.63-238.63 เอกพืชศาสตร์-พืชสวน 0.00-0.00 เอกสัตวศาสตร์ 297.67-203.90 เอกประมง 266.84-213.04 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 326.37-219.22 เอกเทคโนโลยีชีวภาพ 308.40-183.76 วิทยาเขตสุรินทร์ เอกเกษตรกลวิธาน 0.00-0.00 เอกพืชศาสตร์-พืชสวน 220.04-220.04 เอกพืชศาสตร์-พืชไร่นา 213.50-137.50 เอกสัตวศาสตร์ 277.21-192.68 เอกประมง 243.29-199.36 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 356.94-210.25

*คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช* เอกพืชศาสตร์ 0.00-0.00 เอกสัตวศาสตร์ 260.39-228.95 เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 272.37-245.87 เอกเทคโนโลยีชีวภาพ 274.90-213.07 เอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 281.04-230.93 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เอกสัตวศาสตร์ 232.48-214.25 เอกพืชศาสตร์ 212.10-212.10 เอกประมง 253.57-253.57 *คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง* เอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 284.96-226.44 เอกวิทยาศาสตร์ทางทะเล 315.66-275.74 เอกอุตสาหกรรมประมง 300.55-272.84 เอกการจัดการประมง 276.47-253.57 *คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เอกเทคโนโลยีการพิมพ์* 307.34-188.46 เอกเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(2524) 313.45-268.16 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(2544) 285.78-253.56 เอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(2524) 314.84-280.85 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(2544) 274.87-247.90 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เอกเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ เลือกสอบวิทย์(2524) 308.62-264.40 เลือกสอบวิทย์(2544) 273.30-229.77

*คณะศิลปศาสตร์* เอกการท่องเที่ยว เลือกสอบคณิต 2 243.99-226.22 เลือกสอบฝรั่งเศส 247.87-226.50 เลือกสอบเยอรมัน 236.47-225.87 เลือกสอบจีน 237.03-237.03 เลือกสอบญี่ปุ่น 249.62-227.58 เอกการโรงแรม เลือกสอบคณิต 2 253.47-225.05 เลือกสอบฝรั่งเศส 248.36-224.12 เลือกสอบเยอรมัน 0.00-0.00 เลือกสอบจีน 0.00-0.00 เลือกสอบญี่ปุ่น 256.72-224.03 เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เลือกสอบคณิต 2 261.83-239.20 เลือกสอบฝรั่งเศส 249.86-239.82 เลือกสอบเยอรมัน 0.00-0.00 เลือกสอบจีน 250.42-250.42 เลือกสอบญี่ปุ่น 255.30-239.58 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เอกการท่องเที่ยว 252.55-204.05 เอกการโรงแรม 246.19-202.84 เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 247.73-207.02 วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 250.07-178.98 วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เอกภาษาญี่ปุ่น 232.57-198.77 เอกภาษาจีน 252.39-195.75 เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 240.11-187.45 วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 233.18-190.31 เอกภาษาญี่ปุ่น 233.32-194.28

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 240.93-192.44 วิทยาเขตพระนครใต้ เอกการโรงแรม 233.60-197.26 วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 244.68-158.00 วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 206.86-139.48 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 190.73-132.21 วิทยาเขตเชียงราย เอกการท่องเที่ยว 185.08-130.34 วิทยาเขตภาคพายัพ เอกการท่องเที่ยว 244.49-209.04 วิทยาเขตตาก เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 185.48-138.67 เอกการท่องเที่ยว 190.28-110.82 วิทยาเขตพิษณุโลก เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 192.42-131.50 วิทยาเขตสกลนคร เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 192.46-118.70 วิทยาเขตสุรินทร์ เอกการท่องเที่ยว 181.22-135.98 เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 200.24-121.90 วิทยาเขตวังไกลกังวล เอกการท่องเที่ยว 233.11-178.75 เอกการโรงแรม 225.22-178.72

*คณะศึกษาศาสตร์* เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(หลักสูตร 4 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(2524) 359.08-243.84

เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(2544) 0.00-0.00 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา(หลักสูตร 4 ปี) 291.99-254.41 เอกคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 5 ปี) 300.22-268.91 *คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม* วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 259.27-193.05

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เอกเทคโนโลยีเสื้อผ้า 199.22-157.08 เอกเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 256.60-185.67

*มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม*

*คณะวิทยาศาสตร์* โปรแกรมวิชาเคมี 189.54-135.58 สถิติประยุกต์ 185.71-127.89 วิทยาศาสตร์การกีฬา 176.58-122.95

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 212.32-152.88 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 198.92-140.74 ฟิสิกส์ 177.26-129.18 ชีววิทยาประยุกต์ 182.68-134.73 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 167.41-167.41 เทคโนโลยีสารสนเทศ 202.54-112.27 *คณะเกษตรและชีวภาพ* โปรแกรมวิชาวิทยาการเกษตร 178.68-131.12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 195.00-120.98 โปรแกรมวิชาส่งเสริมธุรกิจการเกษตร 160.09-160.09 การผลิตและสุขศาสตร์สัตว์ 155.00-140.89

*คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์* โปรแกรมวิชาฝรั่งเศสธุรกิจ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 225.39-145.60 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ (2544) 220.76-220.76 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิทย์(2524) 190.48-130.73 เลือกสอบวิทย์(2544) 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 206.82-139.76 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 174.81-155.37 โปรแกรมภาษาอังกฤษ 212.57-131.96 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ (2524) 245.41-163.94 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 195.87-155.71 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 237.94-175.57 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 215.04-159.02 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 351.18-157.21 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 199.82-140.99 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 201.56-136.07 โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา 189.75-96.28

*คณะวิทยาการจัดการ* โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) เลือกสอบวิทย์(2524) 270.81-194.10

เลือกสอบวิทย์(2544) 220.16-148.17 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) เลือกสอบวิทย์-กายภาพฯ(2524) 234.51-164.14 เลือกสอบวิทย์-กายภาพฯ(2544) 210.74-139.19 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(แขนงวารสารศาสตร์) เลือกสอบวิทย์-กายภาพฯ(2524) 275.19-161.79 เลือกสอบวิทย์-กายภาพฯ(2544) 202.76-121.61 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 249.96-180.92 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ (2544) 239.03-130.51 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 207.78-123.29 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 204.86-120.42 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 212.60-133.86 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 228.44-170.08 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การบัญชี) 230.96-154.99 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร) 227.42-147.88 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด) 224.84-107.19 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 209.03-105.49

*คณะศึกษาศาสตร์* โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ (2524) 295.30-219.48 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ หลักสูตร(2544) 279.78-229.14 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 282.21-282.21 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ หลักสูตร(2544) 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ (2524) 301.67-207.29 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 276.98-276.98 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 313.40-211.33 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 306.93-214.91

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 246.85-204.14 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ หลักสูตร(2544) 247.21-227.37 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 292.86-233.00 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 270.45-207.46 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เลือกสอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ(2524) 278.83-153.80 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 235.64-169.54 โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 233.65-161.08 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 180.89-157.54

*มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี*

*คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 282.02-213.43 วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร 339.74-230.98 สถิติประยุกต์-235.78-186.40 *คณะครุศาสตร์* โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 357.97-262.49 *คณะวิทยาการจัดการ* โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการบัญชี 226.06-137.61 แขนงบริหารธุรกิจ แขนงการบริหารทรัพย์ฯ 175.61-114.21 แขนงการตลาด 229.30-99.76 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 208.35-111.93 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 206.27-115.15 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจท่องเที่ยว 240.53-132.16 แขนงธุรกิจโรงแรม 219.71-132.43 *คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์* โปรแกรมวิชาภาษาไทย 173.63-94.16

*มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา*

*คณะครุศาสตร์* โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา(หลักสูตร 4 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 203.35-203.35 เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ (2544) 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(หลักสูตร 4 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 294.25-175.50 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ (2544) 233.56-203.82 โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว(หลักสูตร 4 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 291.84-214.17 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ (2544) 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา(หลักสูตร 4 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 229.94-229.94 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 234.58-234.58 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 266.62-211.77 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 253.34-232.45 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 312.98-197.02 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 268.93-181.18

โปรแกรมวิชาภาษาไทย(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 275.48-209.43 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 285.91-217.35 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ (2524)325.09-209.41 เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 262.31-239.73 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 291.94-185.04 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 265.82-221.53 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบดนตรีปฏิบัติ(ไทย) 232.06-232.06 เลือกสอบวิชาดนตรีปฏิบัติ(สากล) 293.19-211.38 เลือกสอบความถนัดทางศิลป์ สอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 0.00-0.00 เลือกสอบความถนัดทางศิลป์ สอบวิทย์กายภาพฯ(2544) 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 280.91-231.80 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 259.49-257.12

*คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์* โปรแกรมวิชาดนตรี(ไทย) 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาดนตรี(สากล) 475.74-209.31 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 173.54-78.84 โปรแกรมวิชาภาษาจีน 150.92-150.92 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 203.78-177.67 โปรแกรมวิชาภาษาไทย 183.72-106.75 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 189.95-115.32 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 180.42-116.47 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 193.16-98.20 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 369.27-166.30 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 418.04-331.87 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 403.65-403.65

*คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 277.07-199.19 คณิตศาสตร์ 177.15-177.15 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 271.98-204.56 เคมี 294.80-168.30 ชีววิทยา แขนงจุลชีววิทยา 334.61-215.80 ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 365.98-220.33 พอลิเมอร์ 244.29-211.97 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 0.00-0.00 ฟิสิกส์ 523.49-245.54 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 312.84-215.04 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 273.67-273.67 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 306.28-210.94 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 338.43-188.55 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 311.27-210.84 สถิติประยุกต์ 0.00-0.00 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 247.96-191.26

*มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร*

*คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* โปรแกรมวิชาเคมี 337.51-236.04 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 314.64-266.31 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 311.45-242.72 เกษตรศาสตร์ 272.93-192.59 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 288.20-241.41 เทคโนโลยีสารสนเทศ 283.96-222.30 คณิตศาสตร์ 272.96-173.85*คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม* โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 285.78-173.70 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 278.76-207.49 สถาปัตยกรรม 192.87-192.87 *คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์* โปรแกรมวิชาดนตรี แขนงวิชาดนตรีสากล 439.73-301.07 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(วิทย์-คณิตฯ) 222.30-218.41 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศิลป์คำนวณ) 218.78-218.78 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 275.58-209.54 เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 242.85-216.02 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0.00-0.00

*คณะวิทยาการจัดการ* โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี 271.93-174.97 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 202.67-160.38 แขนงวิชาการตลาด 224.26-168.17 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 259.51-172.40 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(วิทย์-คณิตฯ) 230.09-200.25 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(ศิลป์คำนวณ) 231.53-203.50 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 247.92-199.25 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 224.89-204.08 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจท่องเที่ยว(วิทย์-คณิตฯ) 220.20-198.26 แขนงวิชาธุรกิจท่องเที่ยว(ศิลป์คำนวณ) 227.16-204.44 แขนงธุรกิจท่องเที่ยว(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิทย์(2524) 236.65-198.07 เลือกสอบวิทย์(2544) 225.45-214.50 แขนงวิชาธุรกิจโรงแรม(วิทย์-คณิตฯ) 229.39-201.19 แขนงวิชาธุรกิจโรงแรม(ศิลป์คำนวณ) 203.71-203.71 เลือกสอบวิทย์(2524) 229.86-201.75 เลือกสอบวิทย์(2544) 224.86-207.33

*มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา*

*คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 289.86-230.12 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 314.81-277.59 และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 346.94-311.10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 309.46-250.05 เคมี 335.39-227.30

ฟิสิกส์ 0.00-0.00 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 360.45-206.04 อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 311.76-245.11 *คณะวิทยาการจัดการ* โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 273.88-245.41 เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 261.25-215.14 โปรแกรมวิชาการบัญชี เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 329.43-257.92 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 277.46-237.55 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 328.68-269.26 แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 284.86-237.95

*คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม* โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 186.03-150.48 เทคโนโลยีการพิมพ์ 0.00-0.00 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 187.91-151.69 *คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์* โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 271.23-242.30 เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 227.31-195.05 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 275.13-238.96 เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 250.60-189.56 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 274.47-222.84 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 235.71-200.56 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 262.05-220.63 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 243.30-194.50 โปรแกรมวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 261.48-190.99 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 211.18-171.52 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 285.92-200.66 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 241.80-148.03

*คณะศิลปกรรมศาสตร์* โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาจิตรกรรม 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาการออกแบบหัตถศิลป์ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ (2524) 0.00-0.00 โปรแกรมวิชาการออกแบบหัตถศิลป์ เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 0.00-0.00 โครงการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษฯ Business Program(International Business) เลือกสอบวิชาวิทย์ฯ(2524) 305.53-253.96 เลือกสอบวิชาวิทย์ฯ(2544) 0.00-0.00 โครงการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษฯ Business Program(Entrepreneur ship) เลือกสอบวิชาวิทย์ฯ(2524) 247.95-247.95 เลือกสอบวิชาวิทย์ฯ(2544) 0.00-0.00 โครงการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษฯ Hospitality and Tourism เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 281.49-236.89 เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 0.00-0.00 โครงการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษฯ Business English เลือกสอบวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพ(2524) 0.00-0.00 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพ(2544) 0.00-0.00

*วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล-คณะแพทยศาสตร์* 568.91-559.97

*วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์-พยาบาลศาสตร์* 429.36-349.52

*วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ-พยาบาลศาสตร์* 426.22-349.69

*วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย-พยาบาลศาสตร์* 428.40-356.45

[13] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/28/2005 10:03:17 AM] [Hits counter=22167566] แจ้งลบ

ข้อความที่=238281

เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอ็นทรานซ์ปี"48(5)
================
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu04270548&day=2005/05/27
**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ต่อ)

*คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์* สาขาภาษาและวรรณคดีไทย เลือกสอบคณิต 2 215.52-149.98 เลือกสอบฝรั่งเศส 202.21-154.25 เลือกสอบเยอรมัน 207.70-191.09 เลือกสอบอาหรับ 206.52-149.48 เลือกสอบจีน 160.67-160.67 เลือกสอบญี่ปุ่น 178.30-178.30 สาขาภาษาฝรั่งเศส 224.86-141.27 สาขาภาษามลายู เลือกสอบฝรั่งเศส 146.99-146.99 เลือกสอบอาหรับ 204.52-141.85 สาขาภาษาอาหรับ เลือกสอบคณิต 2 157.91-157.91 เลือกสอบอาหรับ 202.93-145.12 สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 245.76-209.55 เลือกสอบฝรั่งเศส 248.98-220.12 เลือกสอบอาหรับ 258.28-210.05 เลือกสอบจีน 224.75-213.87 เลือกสอบญี่ปุ่น 215.65-215.65 สาขาภาษาจีน เลือกสอบคณิต 2 214.99-153.70 เลือกสอบฝรั่งเศส 202.50-140.71 เลือกสอบเยอรมัน 201.37-186.31 เลือกสอบจีน 262.14-156.81 สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบคณิต 2 199.37-155.27 เลือกสอบฝรั่งเศส 199.65-158.19 เลือกสอบญี่ปุ่น 236.16-150.36 สาขาภาษาเกาหลี เลือกสอบคณิต 2 168.48-147.25 เลือกสอบฝรั่งเศส 231.51-181.44 เลือกสอบจีน 151.96-146.66

สาขาประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 211.04-130.41 เลือกสอบฝรั่งเศส 212.86-137.64 เลือกสอบอาหรับ 192.48-121.02 สาขาปรัชญา เลือกสอบคณิต 2 198.74-159.72 เลือกสอบฝรั่งเศส 181.26-170.94 เลือกสอบเยอรมัน 145.73-145.73 เลือกสอบบาลี 194.26-194.26 เลือกสอบอาหรับ 157.36-127.14 สาขาศาสนา เลือกสอบคณิต 2 161.73-150.34 เลือกสอบฝรั่งเศส 150.96-150.96 เลือกสอบอาหรับ 177.50-162.42 เลือกสอบจีน 164.47-164.47 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบคณิต 2 213.60-163.94 เลือกสอบฝรั่งเศส 212.16-165.99 เลือกสอบเยอรมัน 187.06-187.06 เลือกสอบอาหรับ 211.72-164.43 สาขาพัฒนาสังคม เลือกสอบคณิต 2 212.69-155.39 เลือกสอบฝรั่งเศส 243.49-161.31 เลือกสอบอาหรับ 213.98-155.64

สาขาภูมิศาสตร์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 238.00-183.88 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 228.11-172.56 สาขารัฐศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 222.06-185.45 เลือกสอบฝรั่งเศส 209.22-186.91 เลือกสอบเยอรมัน 187.01-187.01 เลือกสอบอาหรับ 234.61-185.50 เลือกสอบจีน 185.49-185.49 สาขาการจัดการสารสนเทศ 202.57-114.74 สาขามาลายูศึกษา เลือกสอบคณิต 2 170.23-125.33 เลือกสอบอาหรับ 193.73-128.17 สาขาการจัดการ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 273.38-153.92 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 240.71-175.86

*วิทยาลัยอิสลามศึกษา* สาขาอิสลามศึกษา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 251.00-145.97 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 215.99-176.61 สาขาอิสลามศึกษา(โปรแกรมภาษาอาหรับ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 218.80-197.21 สาขาครุศาสตร์อิสลาม สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 274.89-227.57 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 255.03-189.30 สาขากฎหมายอิสลาม สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 237.48-147.17 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 175.90-151.97 สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 290.24-213.72 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 309.38-197.03

*คณะอุตสาหกรรมบริการ ภูเก็ต(หลักสูตรนานาชาติ)* สาขาการจัดการโรงแรม(วิทย์) 254.17-185.69 สาขาการจัดการโรงแรม(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 328.75-249.90 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 336.32-250.02 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 281.70-281.48 เลือกสอบภาษาจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 307.72-257.69 เลือกสอบญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 263.55-258.68 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 292.19-202.07 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 301.63-229.19 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 234.47-234.47

สาขาวิเทศธุรกิจ-จีน(วิทย์) 285.51-199.77 สาขาวิเทศธุรกิจ-จีน(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 340.87-272.14 เลือกสอบฝรั่งเศส 318.19-278.98 เลือกสอบจีน 328.00-276.33 เลือกสอบคณิต 2 249.04-249.04 เลือกสอบจีน 300.63-300.63 สาขาจีนศึกษา(วิทย์) 236.13-153.40 สาขาจีนศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 265.79-203.57 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 276.97-223.74 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 214.58-214.58 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 274.93-206.47 สาขาไทยศึกษา(วิทย์) 200.96-174.46 สาขาไทยศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 257.78-174.04 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 216.85-216.85

*คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง(วิทย์-ศิลป์คำนวณ)* สาขาการประกันภัย 218.73-134.81 สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 223.86-125.97 สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 282.28-160.22 สาขาการบัญชี 283.48-120.65 สาขาการตลาด 211.66-110.34 สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 209.59-116.55 สาขาการท่องเที่ยว 234.14-107.27 *คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง(ศิลป์ภาษา-ศิลป์ทั่วไป)* สาขาการท่องเที่ยว 222.50-139.60

*คณะเทคโนโลยีและการจัดการ สุราษฎร์ธานี* สาขาผลิตกรรมชีวภาพ(เทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพ) 186.10-123.71 สาขาผลิตกรรมชีวภาพ(เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ) 156.65-138.18 สาขาผลิตกรรมชีวภาพ(เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์) 161.89-119.64 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 218.89-137.13 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 184.04-106.39 สาขาการจัดการอุตสากรรมชีวภาพ 191.10-128.61 สาขาวิทยาการจัดการ(รับเฉพาะนักเรียนสายวิทย์) 226.86-131.61 สาขาวิทยาการจัดการ(ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 241.97-182.62 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 213.08-188.40 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง(วิทย์) 202.52-146.85 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 197.48-127.26 สาขาธุรกิจเกษตร 186.78-143.89 สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 210.34-130.00

*คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี* สาขานิเทศศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 216.95-136.73 เลือกสอบฝรั่งเศส 214.02-136.30 เลือกสอบเยอรมัน 147.86-147.86 เลือกสอบอาหรับ 233.48-137.63 เลือกสอบจีน 206.85-149.34 เลือกสอบญี่ปุ่น 200.62-200.62 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 204.96-167.03 สาขาการสื่อสารตลาดเพื่อการพัฒนา เลือกสอบคณิต 2 219.07-148.03 เลือกสอบฝรั่งเศส 223.76-148.76 เลือกสอบอาหรับ-254.22-147.60 สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ 241.76-124.75 *คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี สาขาทัศนศิลป์* 376.38-195.52

*คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่(วิทย์)* 369.55-286.40 *คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่(ศิลป์)* เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 362.39-279.59 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 322.62-284.65 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 278.72-278.72 เลือกสอบบาลี สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 285.18-285.18 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 291.96-278.93 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 289.25-194.19 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 194.51-194.51 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 244.51-244.51 *คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่* สาขาเศรษฐศาสตร์ 268.80-214.27 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 313.59-245.22

*เขตการศึกษาภูเก็ต* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทย์) 324.25-214.19 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 286.60-241.38 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 249.43-179.88 สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(วิทย์) 257.83-161.92 สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 279.67-179.22 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(วิทย์) 300.05-216.17 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 299.76-233.86 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 266.20-189.99

*คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่* สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 253.50-228.31 เลือกสอบฝรั่งเศส 268.65-229.67 เลือกสอบเยอรมัน 254.65-234.06 เลือกสอบจีน 228.75-228.75 เลือกสอบญี่ปุ่น 234.62-234.62 สาขาภาษาจีน(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 248.41-206.23 เลือกสอบฝรั่งเศส 270.21-206.35 เลือกสอบเยอรมัน 228.14-216.84 เลือกสอบจีน 279.50-204.73 เลือกสอบญี่ปุ่น 209.78-209.78 *โครงการจัดตั้งคณะแพทย์แผนไทย หาดใหญ่* สาขาการแพทย์แผนไทย 441.92-322.20**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี*

*คณะเภสัชศาสตร์* 505.06-439.38 *คณะเกษตรศาสตร์* สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ 191.71-137.51 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 205.16-145.83 สาขาประมง 180.13-117.09 *คณะวิทยาศาสตร์* สาขาจุลชีววิทยา 245.50-190.07 สาขาเคมี 260.04-186.07 สาขาฟิสิกส์ 205.52-133.83 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 246.91-196.26 *คณะวิศวกรรมศาสตร์* 246.02-139.95

*คณะศิลปศาสตร์* สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบคณิต 2 268.60-158.88 เลือกสอบฝรั่งเศส 232.87-168.35 เลือกสอบเยอรมัน 207.36-174.50 เลือกสอบจีน 238.25-238.25 เลือกสอบญี่ปุ่น 244.00-183.43 สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบคณิต 2 251.56-153.54 เลือกสอบฝรั่งเศส 229.11-157.74 เลือกสอบจีน 208.23-128.00 เลือกสอบญี่ปุ่น 219.94-159.22 สาขาพัฒนาสังคม เลือกสอบคณิต 2 210.29-149.78 เลือกสอบฝรั่งเศส 210.04-134.55 เลือกสอบจีน 183.84-173.28 เลือกสอบญี่ปุ่น 205.27-194.70 สาขาประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 228.65-127.76 เลือกสอบฝรั่งเศส 201.72-138.62 เลือกสอบจีน 180.58-180.58 เลือกสอบญี่ปุ่น 211.18-174.36 สาขาภาษาจีน เลือกสอบคณิต 2 208.83-137.44 เลือกสอบฝรั่งเศส 148.13-148.13 เลือกสอบเยอรมัน 183.54-183.54 เลือกสอบจีน 219.00-137.62 เลือกสอบญี่ปุ่น 190.39-151.89 สาขาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม เลือกสอบญี่ปุ่น 184.34-184.34 สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร เลือกสอบคณิต 2 180.52-128.72 เลือกสอบฝรั่งเศส 178.07-147.52 เลือกสอบจีน 201.41-170.64

*คณะบริหารศาสตร์* สาขาการจัดการทั่วไป(วิทย์) 249.54-198.41 สาขาการจัดการทั่วไป(ศิลป์) 208.69-146.64 สาขาการจัดการตลาด(วิทย์) 230.61-190.07 สาขาการจัดการตลาด(ศิลป์) 217.34-128.67 สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(วิทย์) 229.00-186.7 สาขาการจัดการธุรกิจบริการ(ศิลป์) 229.21-161.64 สาขาการเงินและการธนาคาร(วิทย์) 238.22-204.75 สาขาการเงินและการธนาคาร(ศิลป์) 216.56-149.32 สาขาการบัญชี(วิทย์) 269.35-217.28 สาขาการบัญชี(ศิลป์) 225.93-191.27 สาขาสารสนเทศเพื่อการบริหาร(วิทย์) 229.72-178.15 สาขาสารสนเทศเพื่อการบริหาร(ศิลป์) 213.92-136.84 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(B.B.A.) (วิทย์) 234.34-190.65

*โครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ* เลือกสอบออกแบบผลิตภัณฑ์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 411.28-411.28 เลือกสอบออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 350.81-350.81 *โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต* เลือกสอบคณิต 2 239.98-141.89 เลือกสอบฝรั่งเศส 228.57-157.51 เลือกสอบเยอรมัน 182.19-161.90 เลือกสอบบาลี 210.68-158.19 เลือกสอบจีน 231.45-153.75 เลือกสอบญี่ปุ่น 210.68-144.74 *โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง)* เลือกสอบคณิต 2 227.73-127.64 เลือกสอบฝรั่งเศส 203.82-161.93 เลือกสอบเยอรมัน 181.80-181.80 เลือกสอบบาลี 144.87-140.36 เลือกสอบจีน 176.91-176.91 เลือกสอบญี่ปุ่น 133.64-133.64 *โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต* เลือกสอบคณิต 2 220.69-153.52 เลือกสอบฝรั่งเศส 199.61-160.30 เลือกสอบเยอรมัน 180.74-171.33 เลือกสอบบาลี 142.07-138.57**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง*

*คณะวิศวกรรมศาสตร์* กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ฯ) 407.26-245.98 สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 335.10-130.61 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 425.19-313.83 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 393.31-282.24 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 323.04-272.83 สาขาวิศวกรรมเกษตร 298.99-206.33 สาขาวิศวกรรมอาหาร 305.46-244.98 สาขาวิศวกรรมเคมี 407.76-316.61 สาขาวิศวกรรมโยธา 310.42-241.64 สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม 271.53-238.89 สาขาวิศวกรรมการวัดคุม 267.68-228.23 *คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์* สาขาสถาปัตยกรรม 320.65-167.98 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 291.74-205.62 สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 285.97-233.91 สาขาวิชานิเทศศิลป์ 382.06-328.22 สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ 365.66-295.91 สาขาวิชาการถ่ายภาพ 345.51-296.90 สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 526.49-316.23

*คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม* สาขาญี่ปุ่น เลือกสอบคณิต 2 292.33-250.27 เลือกสอบฝรั่งเศส 300.99-249.97 เลือกสอบเยอรมัน 260.49-260.49 สาขาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เลือกสอบคณิต 2 269.02-253.66 เลือกสอบฝรั่งเศส 270.93-252.19 เลือกสอบเยอรมัน 258.92-258.92 *คณะเทคโนโลยีการเกษตร* สาขาพืชไร่ ปฐพีวิทยา 209.64-143.23 สาขาการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 339.99-277.14 สาขาพืชสวน 196.30-166.71 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน 196.33-171.52 สาขาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 188.21-123.78 สาขาสัตวศาสตร์ 226.78-178.20 สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 204.97-170.97 สาขาพัฒนาการเกษตร 211.94-150.96 สาขาบริหารธุรกิจเกษตร 328.03-300.24 สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 303.58-267.69 *โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร* สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 285.70-231.31 สาขาเทคโนโลยีการหมัก 242.75-198.26 สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 259.60-220.20

*วิทยาเขตสารสนเทศชุมพร* สาขาพืชสวน 159.16-132.22 สาขาสัตวศาสตร์ 182.90-111.59 สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 183.26-132.63 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 173.36-132.93 *คณะวิทยาศาสตร์* สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 193.25-133.40 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์-เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 193.18-127.83 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 192.08-129.99 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 256.39-202.46 สาขาสถิติประยุกต์ 186.76-139.36 สาขาเคมีอุตสาหกรรม 265.10-182.98 สาขาเคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห์ 212.96-128.28 สาขาเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 232.92-158.05 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 262.41-153.64 สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 247.20-202.74 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์(หลักสูตรนานาชาติ) 114.71-88.21 สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) 150.05-90.78 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 315.59-190.75**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ*

*คณะวิศวกรรมศาสตร์* สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 476.50-276.53 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมสื่อสาร) 309.55-233.97 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 321.47-268.95 สาขาวิศวกรรมเคมี 303.74-240.23 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 323.97-246.33 สาขาวิศวกรรมโยธา 251.29-217.60 สาขาวิศวกรรมการผลิต 265.87-212.81 สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 259.10-205.81 สาขาวิศวกรรมวัสดุ 237.18-206.23 *คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์* สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 206.04-120.67 สาขาเคมีอุตสาหกรรม 210.48-165.11 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 242.10-184.26 สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 183.32-115.70 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 207.72-139.04 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 224.37-179.08 สาขาสถิติประยุกต์ 190.99-122.75 สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 192.06-135.36

*คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม(สจพ.ปราจีนบุรี)* สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทยาการสารสนเทศ) 178.89-147.09 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีเครือข่าย) 215.55-138.88 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 196.80-147.36 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีระบบธุรกิจ) 160.27-135.48 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการผลิต) 174.10-137.97 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการธุรกิจ) 158.63-133.20 สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(เครื่องจักร) 145.00-92.68 สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือฯ 145.96-107.64 สาขาการจัดการฯ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 374.28-258.19 สาขาการจัดการฯ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 273.52-228.76 สาขาการบริหารงานก่อสร้าง 120.74-102.15 *วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม* สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ 199.95-149.06 สาขาวิชาออกแบบภายใน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 397.65-361.32

[14] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/28/2005 10:05:56 AM] [Hits counter=22167583] แจ้งลบ

ข้อความที่=238282

เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอ็นทรานซ์ปี"48(4)
==============
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu01260548&day=2005/05/26
*มหาวิทยาลัยศิลปากร*

*คณะเภสัชศาสตร์* 516.42-471.17 *คณะวิทยาศาสตร์* 261.15-190.23 *คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร* 239.82-145.08 *คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม* สาขาเทคโนโลยีอาหาร 271.32-225.16 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 307.75-204.96 สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 342.46-307.11 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 304.58-201.63 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 231.11-215.01 สาขาวิศวกรรมเคมี 273.28-217.91 สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 291.30-193.47 *คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์* สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 317.80-231.08

*คณะมัณฑนศิลป์* สาขาการออกแบบภายใน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 595.65-388.75 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 580.20-475.83 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 569.04-358.57 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์(วิทย์) 601.15-518.22 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 673.57-505.43 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 625.32-512.49 สาขาประยุกตศิลปศึกษา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 586.12-399.01 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 489.05-424.01 สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 741.97-376.99 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 473.42-468.71

*คณะโบราณคดี* สาขาโบราณคดี เลือกสอบคณิต 2 280.81-251.78 เลือกสอบฝรั่งเศส 295.18-252.80 เลือกสอบเยอรมัน 251.78-251.78 เลือกสอบบาลี- 271.00-271.00 เลือกสอบจีน 258.93-258.93 เลือกสอบญี่ปุ่น 259.93-254.77 สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ เลือกสอบคณิต 2 268.56-251.04 เลือกสอบฝรั่งเศส 268.41-250.03 เลือกสอบเยอรมัน 259.21-255.28 เลือกสอบจีน 263.30-261.96 เลือกสอบญี่ปุ่น 264.64-257.70 สาขามานุษยวิทยา เลือกสอบคณิต 2 284.80-254.32 เลือกสอบฝรั่งเศส 273.25-254.00 เลือกสอบเยอรมัน 269.33-254.59 เลือกสอบญี่ปุ่น 274.51-254.74 สาขาภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 275.89-247.67 เลือกสอบฝรั่งเศส 266.08-249.40 สาขาภาษาตะวันออก(ภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาเขมร) เลือกสอบคณิต 2 246.23-229.19 เลือกสอบฝรั่งเศส 254.99-229.76 เลือกสอบเยอรมัน 238.70-238.70 สาขาภาษาอังกฤษ 310.41-263.22 สาขาภาษาฝรั่งเศส 323.24-246.68 *คณะอักษรศาสตร์* เลือกสอบคณิต 2 330.67-264.75 เลือกสอบฝรั่งเศส 350.71-264.75 เลือกสอบเยอรมัน 288.68-268.34 เลือกสอบอาหรับ 293.53-275.42 เลือกสอบจีน 325.05-268.18 เลือกสอบญี่ปุ่น 341.85-265.11

*คณะศึกษาศาสตร์* สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 389.96-333.05 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 353.78-334.39 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 352.69-318.49 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 360.98-331.77 สาขาจิตวิทยา เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 315.13-294.33 เลือกสอบคณิตร์ 1 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 316.11-294.50 เลือกสอบคณิต 1 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 302.23-302.23 สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 367.77-333.74 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 359.25-334.37 เลือกสอบบาลี สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 353.04-333.22 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 338.11-276.00 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 316.98-293.23

สาขาสังคมศึกษา เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 391.28-316.10 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 332.63-317.91 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 338.17-338.17 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 332.53-282.43 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 262.24-262.24 เลือกสอบบาลี สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 271.61-271.61 สาขาการศึกษาตลอดชีวิต เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 353.38-296.30 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 323.71-296.16 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 345.96-249.90 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 289.56-256.56 สาขาการศึกษาปฐมวัย เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 328.18-297.63 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 361.97-317.04 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 293.38-281.94 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 354.42-354.42

*คณะดุริยางคศาสตร์* สาขาการแสดงดนตรี 422.20-389.96 สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ 416.30-414.81 *คณะวิทยาการจัดการ* สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป เลือกสอบคณิต 1 271.40-241.69 เลือกสอบคณิต 2 260.44-229.01 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว เลือกสอบคณิต 1 267.75-243.39 เลือกสอบคณิต 2 255.29-244.91 เลือกสอบฝรั่งเศส 286.10-245.45 เลือกสอบจีน 269.08-249.17 เลือกสอบญี่ปุ่น 259.64-245.15 สาขาการจัดการการชุมชน เลือกสอบคณิต 1 250.08-219.88 เลือกสอบคณิต 2 250.91-223.47 เลือกสอบฝรั่งเศส 245.99-223.23 เลือกสอบจีน-238.07-233.53 เลือกสอบญี่ปุ่น 240.13-236.64 *คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร* สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 327.19-247.82 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 193.79-113.85 *วิทยาลัยนานาชาติ* สาขาการจัดการโรงแรม 220.84-187.21 สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย 385.68-385.68*มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ*

*คณะแพทยศาสตร์* 568.80-531.40 *คณะพยาบาลศาสตร์* 406.12-359.40 *คณะเภสัชศาสตร์* 505.36-481.69 *คณะทันตแพทยศาสตร์* 537.41-517.97 *คณะวิศวกรรมศาสตร์* เอกวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา ฯลฯ 281.65-194.60 *คณะวิทยาศาสตร์* เอกคณิตศาสตร์ 212.75-162.48 เอกสถิติ 228.19-197.69 เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 291.92-225.01 เอกคหกรรมศาสตร์ 237.47-186.37 เอกวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 275.86-222.74 เอกเคมี 264.94-195.82 เอกจุลชีววิทยา 234.03-200.28 เอกชีววิทยา 245.72-193.08 เอกฟิสิกส์ 225.50-185.83 เอกวัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) 298.16-205.67 เอกคณิตศาสตร์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 382.01-286.15 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 317.19-221.20 เอกวิทยาศาสตร์-เคมี 381.04-339.35 เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 383.01-336.44 เอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 357.53-268.33 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เลือกสอบเคมี 316.09-292.93 เลือกสอบฟิสิกส์ 322.87-315.55 เลือกสอบชีววิทยา 341.94-281.04

*คณะมนุษยศาสตร์* เอกภาษาเพื่ออาชีพ เลือกสอบคณิต 2 279.40-267.96 เลือกสอบฝรั่งเศส 278.76-263.48 เอกภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 262.19-250.26 เลือกสอบฝรั่งเศส 267.81-248.86 เลือกสอบอาหรับ 268.73-249.74 เลือกสอบจีน 255.40-255.40 เลือกสอบญี่ปุ่น 264.61-251.67 เอกภาษาไทย(5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 315.23-272.59 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 264.25-234.77 เอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2-288.21-262.70 เลือกสอบฝรั่งเศส 289.86-262.83 เลือกสอบเยอรมัน 290.46-263.05 เลือกสอบจีน 269.87-264.43 เลือกสอบญี่ปุ่น 279.94-262.71 เอกภาษาอังกฤษ(5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 344.94-298.97 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 292.68-269.86 เอกภาษาฝรั่งเศส(เฉพาะศิลป์ภาษาฝรั่งเศส) 273.72-246.29

เอกภาษาจีน เลือกสอบคณิต 2-280.28-269.46 เลือกสอบฝรั่งเศส 285.34-268.70 เลือกสอบจีน 292.60-269.03 เอกจิตวิทยา สอบคณิต 1 276.10-255.35 สอบคณิต 2 276.22-247.42 เอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 345.65-284.89 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 294.50-213.57 เอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก 231.16-206.90 เอกภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบญี่ปุ่น(เฉพาะศิลป์ภาษาญี่ปุ่น) 288.64-253.44 เอกปรัชญาและศาสนา เลือกสอบคณิต 1 269.08-232.53 เลือกสอบคณิต 2 266.90-233.04 เลือกสอบฝรั่งเศส 254.19-233.87 เลือกสอบเยอรมัน 247.16-247.16 เลือกสอบอาหรับ 238.29-238.29 เลือกสอบญี่ปุ่น 260.36-235.46

*คณะพลศึกษา* เอกพลศึกษา 421.12-305.77 เอกนันทนาการ 386.82-269.60 เอกสุขศึกษา 293.73-252.04 เอกการแนะแนว สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 324.78-282.33 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 266.17-232.33 เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 378.16-343.13 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 331.88-296.56

*คณะสังคมศาสตร์* เอกประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 268.92-243.28 เลือกสอบฝรั่งเศส 267.80-242.58 เลือกสอบเยอรมัน 247.77-247.77 เอกภูมิศาสตร์(วิทย์) 318.83-284.35 เอกเศรษฐศาสตร์ 293.08-253.07 เอกการตลาด 284.55-252.41 เอกการบัญชี 306.31-262.61 เอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 281.10-253.79 เอกการเงินและการธนาคาร 286.22-249.79 เอกการพัฒนาชุมชนเมือง เลือกสอบคณิต 2 249.92-241.63 เลือกสอบฝรั่งเศส 256.69-245.95 เลือกสอบเยอรมัน 253.87-253.87 เลือกสอบญี่ปุ่น 252.46-248.70 เอกรัฐศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 347.11-318.38 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 338.11-318.04 เลือกสอบญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 340.32-332.11 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 306.74-253.96 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 323.01-279.26 เอกรัฐศาสตร์(วิทย์) 363.83-321.98 เอกสังคมศึกษา(5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 342.81-293.31 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 329.92-199.80

*คณะศิลปกรรมศาสตร์* เอกทัศนศิลป์ศึกษา(5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ (พ.ศ.2524) 423.78-359.92 เอกทัศนศิลป์ศึกษา(5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 394.70-394.70 เอกดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย(5 ปี) 337.43-281.32 เอกดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล(5 ปี) 288.16-288.16*มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*

*คณะแพทยศาสตร์* 566.79-513.42 *คณะพยาบาลศาสตร์* 435.67-341.84 *คณะทันตแพทยศาสตร์* 529.04-500.37 *คณะเภสัชศาสตร์* สาขาเภสัชศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) 525.37-444.89 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม(หลักสูตร 6 ปี) 500.17-460.78 *คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* สาขาเทคโนโลยีการประมง(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) 137.59-77.16 สาขาเทคโนโลยีการประมง(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง) 149.70-84.75 สาขาเทคโนโลยียาง 180.68-113.48 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 165.78-96.13 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 209.08-111.03 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีผลิตพืช) 135.84-95.00 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีอาหารสัตว์) 111.56-111.56 สาขาเคมี-ชีววิทยา 200.82-92.99 สาขาเคมีอุตสาหกรรม 155.85-92.50 สาขาฟิสิกส์ 163.94-90.93

*คณะวิทยาศาสตร์* สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 277.85-100.23 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 229.68-109.52 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 294.08-188.86 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) 212.77-147.94 สาขาคณิตศาสตร์ 222.44-161.96 สาขาเคมี 289.67-194.50 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 245.83-177.00 *คณะวิศวกรรมศาสตร์* สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 320.64-159.77 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 285.04-199.60 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ) 218.34-109.32 *คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต)* 240.33-132.68 *คณะอุตสาหกรรมเกษตร* 282.70-144.84 *คณะทรัพยากรธรรมชาติ* สาขาเกษตรศาสตร์ 199.83-111.50 สาขาสัตวศาสตร์ 223.32-113.42 สาขาวาริชศาสตร์ 204.43-143.17

*คณะวิทยาการจัดการ* สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 328.21-213.94 สาขาบริหารธุรกิจ(วิทย์) เอกการเงิน 245.09-207.59 เอกการบัญชี 280.99-227.47 เอกการตลาด 273.94-208.50 เอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 236.61-193.91 สาขาบริหารธุรกิจ(ศิลป์) เอกการเงิน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 315.55-239.64 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 260.31-176.56 เอกการบัญชี สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 317.73-264.04 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 295.72-205.05 เอกการตลาด สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 349.42-250.53 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 239.51-153.05 เอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 272.61-239.99 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 233.73-165.33

สาขารัฐประศาสนศาสตร์(วิทย์) 263.86-200.80 สาขารัฐประศาสนศาสตร์(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 277.32-241.46 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 295.28-241.23 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 258.68-243.58 เลือกสอบบาลี สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 254.00-243.32 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 305.47-246.94 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 259.35-243.90 เลือกสอบญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 269.74-253.92 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 261.98-181.14 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 229.08-184.62 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 318.06-187.38 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 232.03-185.01 สาขาการจัดการ(วิทย์) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 254.31-169.77 สาขาการจัดการ(ศิลป์) หลักสูตรภาษาอังกฤษ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 268.78-216.32 สอบวิทย์กายภาพฯ (พ.ศ.2544) 281.27-186.02

*คณะศึกษาศาสตร์* เอกเคมี 320.77-158.31 เอกฟิสิกส์ 324.56-167.12 เอกชีววิทยา 352.79-235.31 เอกคณิตศาสตร์ เลือกสอบเคมี 306.77-241.12 เลือกสอบฟิสิกส์ 313.36-250.30 เลือกสอบชีววิทยา 303.36-235.83 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เลือกสอบเคมี 266.77-189.44 เลือกสอบฟิสิกส์ 263.06-165.38 เลือกสอบชีววิทยา 277.55-162.08 เอกการประถมศึกษา(วิทย์) เลือกสอบเคมี 272.59-235.72 เลือกสอบฟิสิกส์ 257.79-255.49 เลือกสอบชีววิทยา 269.31-235.56 เอกการประถมศึกษา(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 286.05-225.24 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 244.79-203.95 เอกเทคโนโลยีการศึกษา(วิทย์) เลือกสอบเคมี 251.00-224.89 เลือกสอบชีววิทยา 314.38-213.28 เอกเทคโนโลยีการศึกษา(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 320.30-236.84 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 255.69-198.31 เอกศิลปศึกษา(วิทย์) 229.84-229.84

เอกพลศึกษา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 305.16-220.48 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 302.10-212.31 เอกศิลปศึกษา(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 310.18-208.39 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 237.23-184.84 เอกคหกรรมศาสตร์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 256.23-183.30 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 227.83-196.90 เอกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 294.71-148.93 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 270.75-156.60 เอกเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา เลือกสอบเคมี 249.45-219.96 เลือกสอบฟิสิกส์ 247.11-229.06 เลือกสอบชีววิทยา 274.39-220.80

เอกภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 314.51-242.38 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 265.50-248.90 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯพ.ศ.2524) 317.21-243.58 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 300.57-300.57 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 239.15-208.61 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 260.85-218.14 เอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 316.83-271.60 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 312.96-312.96 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 341.78-274.10 เลือกสอบญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 347.73-347.73 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 282.86-266.53 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 334.12-245.38

[15] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/28/2005 10:07:15 AM] [Hits counter=22167593] แจ้งลบ

ข้อความที่=238283

เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอ็นทรานซ์ปี"48(3)
===========
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu01250548&day=2005/05/25
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนสายวิทยาศาสตร์ เลือกสอบเคมี และฟิสิกส์ 374.49-298.29 เลือกสอบเคมี และชีววิทยา 403.83-342.95 เลือกสอบฟิสิกส์ และชีววิทยา 367.12-319.58 สาขาศึกษาปฐมวัย(วิทย์) เลือกสอบชีววิทยา 336.37-295.78 สาขาศึกษาปฐมวัย(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 318.03-293.37 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 303.29-299.61 สาขาการสอนภาษาไทย สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 330.75-265.67 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 273.59-206.27 สาขาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 341.10-294.31 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 303.81-241.30 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 359.34-312.12 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 325.41-187.46 สาขาการสอนภาษาจีน เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 348.42-280.30 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 339.18-282.37

สาขาการสอนภาษาจีน(โครงการพิเศษ) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 257.55-154.12 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 321.82-220.72 สาขาดุริยางคศึกษา(ดนตรีไทย) 328.29-252.04 สาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา เลือกสอบเคมี 298.58-264.89 เลือกสอบชีววิทยา 372.85-270.99 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 338.06-281.17 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 272.32-259.10 สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา(วิทย์) เลือกสอบฟิสิกส์ 317.83-313.68 เลือกสอบชีววิทยา 309.49-309.49 สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 330.22-303.40 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 316.14-315.65

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 296.80-242.57 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 238.53-175.75 สาขาภาษาจีน สอบคณิต 2 273.66-244.87 สอบฝรั่งเศส 264.17-245.11 สอบจีน 267.58-245.53 สาขาภาษาญี่ปุ่น สอบคณิต 2 270.65-252.02 สอบฝรั่งเศส 276.33-249.00 สาขาภาษาญี่ปุ่น สอบญี่ปุ่น 277.68-248.32 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 203.47-175.06 สาขาภาษาไทย สอบคณิต 2 233.19-226.35 สอบฝรั่งเศส 239.59-229.95 สอบญี่ปุ่น 227.41-227.41 สาขาภาษาเกาหลี สอบคณิต 2 248.09-246.03 สอบฝรั่งเศส 251.62-247.64 สอบจีน 253.42-251.37 สาขาภาษาอังกฤษ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 312.97-273.29 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 269.44-239.86 สาขาภาษาฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 243.86-214.09 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 252.73-163.68

สาขาจิตวิทยา สอบคณิต 1 และชีววิทยา 289.91-282.13 สอบคณิต 2 และวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 304.02-282.13 สอบคณิต 2 และวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 287.79-287.79 สาขาการบัญชี 281.26-252.47 สาขาศาสนาและปรัชญา 197.49-178.72 สาขาการตลาด 260.40-236.08 สาขาภูมิศาสตร์ สอบคณิต 1 252.34-217.96 สอบคณิต 2 229.55-219.17 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 259.75-230.55 สาขาการพัฒนาชุมชน 203.30-194.22 สอบคณิต 1 232.48-220.2 สาขานิเทศศาสตร์ สอบคณิต 1 280.10-249.78 สอบคณิต 2 271.87-238.91 สอบฝรั่งเศส 260.99-243.93 สอบญี่ปุ่น 252.43-245.74 สาขาเศรษฐศาสตร์ 270.31-236.47 สาขาการบริหารทั่วไป 279.02-242.50 สาขาการจัดการท่องเที่ยว สอบคณิต 1 244.98-234.84 สอบคณิต 2 249.28-236.76

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) 435.12-382.48 สาขาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล) 466.08-322.91 สาขานิเทศศิลป์ 334.45-292.85 สาขาวิชาเซรามิกส์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 421.60-338.10 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 365.06-343.25 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 381.70-355.62 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 362.55-322.32 สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 387.26-249.92 สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 360.42-297.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 260.37-182.22 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทย์กายภาพฯ 179.50-136.63 สาขาวิทยาศาสตร์ 171.87-140.00 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 179.14-151.47 คณะวิทยาศาสตร์(วิทยาเขตสระแก้ว) สาขาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ 149.28-86.17 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์(วิทยาเขตจันทบุรี) สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 155.44-100.93 คณะเทคโนโลยีทางทะเล(วิทยาเขตจันทบุรี) สาขาเทคโนโลยีทางทะเล 156.17-124.51

วิทยาลัยอัญมณี(วิทยาเขตจันทบุรี) สาขาเทคโนโลยีอัญมณี 213.61-159.95 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 208.90-150.91 สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 266.03-160.46 วิทยาลัยการพาณิชยนาวี สาขาวิทยาการเดินเรือ 274.29-219.17 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี(วิทย์) 205.02-162.60 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 424.70-305.33 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ทักษะการติดต่อสื่อสาร) 200.67-127.98 สาขาการจัดการบริการ 186.92-109.14 สาขาการบริหารทั่วไป 167.52-89.27 สาขาการตลาด 188.51-99.78 สาขาวาริชศาสตร์ 175.26-133.05 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 166.98-119.44 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 191.27-144.44มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาเภสัชศาสตร์(หลักสูตร 6 ปี) 494.97-442.33 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 399.50-357.47 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 229.91-181.74 สาขาชีววิทยา 235.92-183.70 สาขาสถิติ 200.83-127.30 สาขาคณิต 221.68-177.62 สาขาฟิสิกส์ 212.03-134.23 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) 176.44-125.00 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์) 191.17-122.26 คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 222.31-189.20 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 220.73-170.34 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 187.11-132.23 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 190.84-152.55 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 205.95-174.29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 206.60-159.66

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย 196.73-147.88 สาขาภาษาอังกฤษ 241.47-195.43 สาขาภาษาจีน 191.50-132.53 สาขาภาษาเวียดนาม 168.24-92.97 สาขาภาษาเขมร 170.03-109.17 สาขาภาษาลาว 144.33-88.41 สาขาภาษาญี่ปุ่น 210.05-138.56 สาขาภาษาฝรั่งเศส 195.03-119.54 สาขาภาษาเกาหลี 193.57-91.20 สาขาพัฒนาชุมชน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 250.64-202.50 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 255.93-188.12 สาขาประวัติศาสตร์ 182.26-125.31 สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 197.16-129.02 สาขาศาสนาและปรัชญา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 215.08-160.27 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 187.76-185.14

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาการเมืองการปกครอง 192.81-163.23 สาขาบริหารรัฐกิจ และกิจการสาธารณะ 196.06-159.45 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 200.09-152.82 สาขานิติศาสตร์ สอบคณิต 2 236.04-189.61 สอบฝรั่งเศส 217.25-166.12 สอบเยอรมัน 167.09-167.09 สอบบาลี 189.23-189.23 สอบญี่ปุ่น 171.83-171.83 หลักสูตรคู่ขนาน(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบคณิต 2 245.98-181.01 เลือกสอบฝรั่งเศส 224.83-212.44 เลือกสอบบาลี 166.13-166.13 เลือกสอบอาหรับ 213.70-169.72 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ 452.42-131.29 สาขาดุริยางคศิลป์(สากล) 329.97-183.54 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(ไทย) 383.79-303.19 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขานฤมิตศิลป์ 341.48-236.81 สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี) 160.68-138.50

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยวฯ(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 281.43-235.86 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 265.56-221.74 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 299.57-234.93 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 255.61-207.46 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 237.14-237.14 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 221.36-173.53 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 239.59-239.59 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 175.32-175.32 เลือกสอบ ญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 238.32-192.18 เลือกสอบญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 278.81-160.20 สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม(วิทย์) 236.44-192.32

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 271.33-179.39 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 254.60-194.89 สาขาการสื่อสารมวลชน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 273.93-155.25 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 269.76-169.13 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 178.59-117.86 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 228.71-122.25 สาขาสื่อนฤมิต(วิทย์) 172.42-112.24 สาขาสื่อนฤมิต(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 337.15-190.08 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 263.08-191.18

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบเคมี ฟิสิกส์ 345.48-329.08 เลือกสอบเคมี ชีววิทยา 357.50-348.10 เลือกสอบฟิสิกส์ ชีววิทยา 383.70-342.11 สาขาคณิตศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบเคมี ฟิสิกส์ 358.98-324.35 เลือกสอบเคมี ชีววิทยา 377.13-354.56 เลือกสอบฟิสิกส์ ชีววิทยา 355.34-336.84 สาขาสังคมศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 315.62-284.28 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 297.58-259.55 สาขาภาษาอังกฤษ(หลักสูตร 5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 345.94-310.13 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 334.53-310.79 สาขาภาษาไทย(หลักสูตร 5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 305.79-288.50 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 272.97-261.77 สาขาการศึกษาปฐมวัย เลือกสอบเคมี ฟิสิกส์(หลักสูตร 5 ปี) 331.99-272.71 เลือกสอบเคมี ชีววิทยา(หลักสูตร 5 ปี) 377.17-316.20 เลือกสอบฟิสิกส์ ชีววิทยา(หลักสูตร 5 ปี) 324.80-295.99 สาขาการศึกษาปฐมวัย(ศิลป์) (หลักสูตร 5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 279.97-261.40 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 257.22-245.62

สาขาการศึกษาพิเศษ(หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบเคมี ฟิสิกส์ 282.02-282.02 เลือกสอบเคมี ชีววิทยา 362.08-288.76 เลือกสอบฟิสิกส์ ชีววิทยา 348.11-252.23 สาขาการศึกษาพิเศษ(ศิลป์) (หลักสูตร 5 ปี) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 301.49-236.27 สาขาเทคโนโลยี เลือกสอบเคมี ฟิสิกส์ 292.52-233.10 เลือกสอบเคมี ชีววิทยา 356.61-283.74 เลือกสอบฟิสิกส์ ชีววิทยา 332.57-262.31 สาขาเทคโนโลยี(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 299.40-255.19 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 285.63-165.69 สาขาจิตวิทยา เลือกสอบเคมี ฟิสิกส์ 310.19-268.45 เลือกสอบเคมี ชีววิทยา 333.32-282.72 เลือกสอบฟิสิกส์ ชีววิทยา 333.95-192.42 สาขาจิตวิทยา(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 298.04-210.68 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 273.33-211.43

คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบัญชี(วิทย์) 247.65-201.91 สาขาการบัญชี(ศิลป์) 227.42-175.82 สาขาการตลาด(วิทย์) 220.50-179.69 สาขาวิชาการตลาด(ศิลป์) 213.79-158.72 สาขาการจัดการ(วิทย์) 231.59-181.63 สาขาการจัดการ(ศิลป์) 243.14-157.25 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วิทย์) 241.10-201.98 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ศิลป์) 228.97-179.47 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(วิทย์) (หลักสูตรนานาชาติ) 228.52-116.63 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(ศิลป์) (หลักสูตรนานาชาติ) 238.86-131.80 สาขาการบริหารการเงิน(วิทย์) 216.58-185.34 สาขาการบริหารการเงิน(ศิลป์) 210.91-164.08 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(วิทย์) 226.80-126.42 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ศิลป์) 214.56-126.89 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(วิทย์) 204.04-158.69 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(ศิลป์) 177.01-136.49 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ(วิทย์) 215.50-176.19 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ(ศิลป์) 213.03-166.49 สาขาการจัดการการประกอบการ(วิทย์) 210.14-132.59 สาขาการจัดการการประกอบการ(ศิลป์) 186.32-124.31 สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(วิทย์) 220.27-140.50 สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ศิลป์) 183.81-102.46

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายภาพบำบัด 470.84-410.17 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 507.21-441.10 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาแพทยศาสตร์ 634.25-570.12 สาขาพยาบาลศาสตร์ 463.12-370.11 สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 509.58-395.18 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ 602.58-496.06 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 443.51-368.7 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 453.33-377.43 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ 585.60-531.90 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 494.50-436.16 สาขารังสีเทคนิค 483.79-404.93 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 346.93-229.16 สาขาวิศวกรรมโยธา 262.25-210.42 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 352.04-230.43 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) 190.45-83.37 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 266.83-149.27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 482.30-440.52

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 391.83-303.24 วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาศาสนศึกษา 264.49-217.32 มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี สาขาการจัดการ 254.80-210.92 สาขาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 209.97-183.50 สาขาวิทยาศาสตร์(เทคโนโลยีการอาหาร) 266.22-233.89 สาขาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 229.19-124.86 สาขาวิทยาศาสตร์(ธรณีศาสตร์) 332.24-184.40 มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ สาขาศิลปศาสตร์(ภาษาไทย) 210.36-157.14 คณะศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ภาษาไทย) 219.52-205.18 สาขาศิลปศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) 248.39-227.56มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์ 188.89-170.31 สาขาพืชศาสตร์(พืชไร่ พืชสวนประดับ พืชผัก ไม้ผล) 208.60-165.72 สาขาสัตวศาสตร์(สัตว์ปีก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ) 248.17-175.02 สาขาอาหารสัตว์ 221.40-172.90 สาขาโรคพืชวิทยา สาขากีฏวิทยา 208.11-162.93 สาขาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการประมง ชีววิทยาประมง) 209.24-154.52 สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร 212.52-165.57 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 191.70-146.97 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมเกษตร 217.59-171.61 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 245.61-213.09 สาขาวิศวกรรมอาหาร 240.26-189.84 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทย์) 226.65-197.13 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 214.27-174.79 สาขาเคมี(วิทย์) 228.11-182.83 สาขาสถิติ (วิทย์) 196.86-168.81 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทย์) 223.29-186.26 สาขาคณิต 217.02-168.27

คณะธุรกิจการเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 325.57-265.60 สาขาเศรษฐศาสตร์ 241.69-214.10 สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 290.60-257.94 สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 234.91-181.66 สาขาการจัดการทั่วไป(วิทย์) 264.91-230.55 สาขาการจัดการทั่วไป(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 315.49-274.26 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 281.23-228.27 สาขาการตลาด(วิทย์) 271.32-229.68 สาขาการตลาด(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 305.71-268.76 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 256.88-198.09 สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 200.96-171.25 สาขาการบัญชี(วิทย์) 276.76-240.67 สาขาการบัญชี(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 298.05-265.72 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 271.55-183.98มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 216.97-181.94 สาขาภาษาจีนธุรกิจ 227.38-165.75 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 198.76-165.74 สำนักวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี(วิทย์) 265.69-162.88 สาขาการบัญชี(ศิลป์คำนวณ) 245.94-162.61 สาขาเศรษฐศาสตร์(วิทย์) 249.16-163.13 สาขาเศรษฐศาสตร์(ศิลป์คำนวณ) 239.57-163.35 สาขาบริหารธุรกิจ(วิทย์) 251.62-186.80 สาขาบริหารธุรกิจ(ศิลป์คำนวณ) 243.45-186.73 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว(วิทย์) 242.32-194.38 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว(ศิลป์คำนวณ) 233.21-193.09 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(วิทย์) 222.08-129.31 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(ศิลป์คำนวณ) 223.28-137.88

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 317.50-189.56 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 292.08-212.20 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 281.23-177.19 สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 204.93-159.56 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 266.34-200.98 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 313.53-214.78 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 227.20-159.05 สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ 173.32-160.53 สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 225.55-167.20 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 228.35-154.11 สาขาการบริการสุขภาพ 234.97-234.97 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 307.99-151.81มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 200.88-144.78 สาขาภูมิภาคศึกษา 174.77-88.48 สาขาภาษาจีน เลือกสอบคณิต 2 213.03-152.55 เลือกสอบฝรั่งเศส 232.53-161.28 เลือกสอบจีน 190.56-154.76 เลือกสอบญี่ปุ่น 226.21-174.37 สำนักวิชาการจัดการ สาขาบัญชี(การบัญชีระบบสหกิจศึกษา, การสอบบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 217.80-138.73 สาขาบริหารธุรกิจ(การเงิน) 202.36-147.34 สาขาบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 220.95-146.90 สาขาบริหารธุรกิจ(การตลาด) 193.36-134.29 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว(การจัดนำเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 237.40-129.73 สาขาเศรษฐศาสตร์(การเงินการคลัง, เกษตร, ธุรกิจ) 207.84-144.31

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(วิทย์-ศิลป์คำนวณ) 214.91-139.26 สาขานิเทศศาสตร์(วิทย์-ศิลป์คำนวณ) 221.77-173.91 เลือกสอบฝรั่งเศส(ศิลป์ภาษา) 239.32-172.89 เลือกสอบเยอรมัน(ศิลป์ภาษา) 177.49-177.49 เลือกสอบบาลี(ศิลป์ภาษา) 204.76-184.69 เลือกสอบจีน(ศิลป์ภาษา) 205.92-180.93 เลือกสอบญี่ปุ่น(ศิลป์ภาษา) 211.02-187.11 สาขาการจัดการสารสนเทศ(วิทย์-ศิลป์คำนวณ) 234.75-107.59 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทย์) 264.82-192.75

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหารการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการผลิตสัตว์น้ำ(วิทย์) 206.09-111.34 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ(วิทย์) 200.50-120.04 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ(วิทย์) 207.74-97.18 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วิทย์) 248.43-140.40 สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง วิทย์) 192.90-118.04 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์(วิทย์) 427.99-338.58 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วิทย์) 354.48-297.99 สาขากายภาพบำบัด(วิทย์) 356.74-311.39 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์(วิทย์) 359.73-339.56

[16] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/28/2005 10:08:31 AM] [Hits counter=22167610] แจ้งลบ

ข้อความที่=238284

เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอ็นทรานซ์ปี"48(2)
================
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu01240548&day=2005/05/24
*มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*

*คณะแพทยศาสตร์* 606.66-532.67 *คณะเภสัชศาสตร์* สาขาเภสัชศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) 522.28-478.06 สาขาบริบาลเภสัชกรรม(หลักสูตร 6 ปี) 509.50-478.41 *คณะทันตแพทยศาสตร์* 573.44-519.04 *คณะพยาบาลศาสตร์* 463.65-370.92 หลักสูตรนานาชาติ 363.93-329.65 *คณะสัตวแพทยศาสตร์* 497.47-453.82 *คณะเทคนิคการแพทย์* สาขาเทคนิคการแพทย์ 474.75-410.66 สาขากายภาพบำบัด 427.74-380.45 สาขารังสีเทคนิค 429.62-380.85 สาขากิจกรรมบำบัด 424.13-356.46 *คณะอุตสาหกรรมเกษตร* สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 324.75-248.57 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 288.88-233.50 สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 313.08-219.39 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 276.58-212.00 สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 253.76-201.24

*คณะเกษตรศาสตร์* สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 240.99-201.33 สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ 246.05-181.49 *คณะวิศวกรรมศาสตร์* สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ 327.70-228.85 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 360.33-257.00 สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม 284.31-215.77 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 230.17-126.46 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 235.27-180.47 *คณะวิทยาศาสตร์* สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 245.72-157.01 สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 237.31-149.18 สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา 205.71-146.09 สาขาคณิต สถิติ 198.27-150.86 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 268.55-166.36 *คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์* 247.20-190.27 *คณะวิจิตรศิลป์* สาขาจิตรกรรม 544.65-405.80 สาขาประติมากรรม 402.87-321.45 สาขาภาพพิมพ์ 439.58-307.99 สาขาการออกแบบ 399.52-342.41 *คณะบริหารธุรกิจ* (สายวิทย์) 352.79-288.45 *คณะบริหารธุรกิจ* (สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 363.71-309.66 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 352.07-311.32

*คณะมนุษยศาสตร์* สาขาภาษาไทย 221.97-207.02 สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 288.60-256.94 เลือกสอบฝรั่งเศส 298.00-259.28 เลือกสอบเยอรมัน 266.25-266.25 เลือกสอบจีน 298.21-261.33 เลือกสอบญี่ปุ่น 263.49-262.04 สาขากาษาฝรั่งเศส 287.68-252.89 สาขาภาษาเยอรมัน 292.62-239.90 สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบฝรั่งเศส 309.81-285.42 เลือกสอบญี่ปุ่น 304.68-282.18 สาขาการสื่อสารมวลชน เลือกสอบคณิต 2 292.00-263.01 เลือกสอบฝรั่งเศส 291.07-264.94 สาขาจิตวิทยา(สายวิทย์) 273.49-248.42 สาขาจิตวิทยา(สายศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 327.61-309.18 สาขาวิชาบ้านและชุมชน เลือกสอบคณิต 2 315.99-293.28 เลือกสอบฝรั่งเศส 319.81-290.00 เลือกสอบฝรั่งเศส 307.74-307.74 เลือกสอบเยอรมัน 312.42-294.99

สาขาปรัชญา เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 320.96-292.82 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 302.98-292.05 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 307.79-298.22 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 290.98-290.76 เลือกสอบญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 296.32-296.05 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบฝรั่งเศส 259.17-249.84 เลือกสอบจีน 260.10-254.85 เลือกสอบญี่ปุ่น 282.42-249.18 สาขาประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 264.16-248.56 เลือกสอบฝรั่งเศส 277.46-241.22 เลือกสอบจีน 254.18-241.17 เลือกสอบญี่ปุ่น 262.20-240.73 สาขาภาษาจีน เลือกสอบคณิต 2 259.67-256.14 เลือกสอบฝรั่งเศส 272.71-254.39 เลือกสอบเยอรมัน 261.05-261.05 เลือกสอบญี่ปุ่น 278.11-255.32

*คณะสังคมศาสตร์* สาขาภูมิศาสตร์(สายวิทย์) 319.19-293.54 สาขาภูมิศาสตร์(สายศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 322.52-291.35 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(สายศิลป์) 258.51-226.64 สาขานิติศาสตร์(สายวิทย์) 457.86-389.94 สาขานิติศาสตร์(สายศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 380.62-341.35 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 359.11-343.95 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิชาวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 365.86-365.86 สาขารัฐศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 277.40-253.33 เลือกสอบฝรั่งเศส 274.47-253.13 เลือกสอบเยอรมัน 260.13-253.59 เลือกสอบจีน 268.31-260.27 เลือกสอบญี่ปุ่น 278.48-264.59 สาขารัฐประศาสนศาสตร์(สายวิทย์) 262.27-242.78 สาขารัฐประศาสนศาสตร์(สายศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 263.34-246.91 เลือกสอบฝรั่งเศส 279.06-245.28 เลือกสอบจีน 247.90-247.90 เลือกสอบญี่ปุ่น 256.17-251.14 *คณะเศรษฐศาสตร์* สอบคณิต 1 286.97-260.18 สอบคณิต 2 305.82-244.38

*คณะศึกษาศาสตร์* (สายวิทย์) เลือกสอบเคมี 335.00-320.37 เลือกสอบฟิสิกส์ 351.95-319.81 เลือกสอบชีววิทยา 360.14-318.65 สายศิลป์-คณิต สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 387.59-336.60 สายศิลป์-ฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 358.90-336.93 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 338.71-338.71 สายศิลป์-ญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 351.97-340.60 สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ(สายวิทย์) 320.55-273.63 สาขาคหกรรมศาสตร์(สายวิทย์) 308.28-284.98 สาขาบริหารธุรกิจ(สายวิทย์) 325.56-301.93 สาขาอุตสาหกรรมศึกษา(สายวิทย์) 317.55-275.63 สาขาเกษตรกรรม(สายวิทย์) 309.09-279.73 สาขาภาษาไทย(สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 336.10-327.28 สาขาภาษาไทย(สายศิลป์-ฝรั่งเศส) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 345.00-326.66 สาขาประถมศึกษา(สายวิทย์) 340.95-309.13 สาขาการศึกษาปฐมวัย(สายวิทย์) 317.23-294.40 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(สายศิลป์-คณิต) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 327.17-321.91 สาขาการศึกษาปฐมวัย(สายศิลป์-ฝรั่งเศส) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 348.03-323.09

*มหาวิทยาลัยทักษิณ*

*คณะศิลปกรรมศาสตร์* สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ไทย) เลือกสอบดนตรีปฏิบัติไทย 297.80-297.80 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) เลือกสอบดนตรีปฏิบัติสากล 376.66-220.96 สาขาวิชาทัศนศิลป 294.21-156.03 *คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์* สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 320.71-263.18 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 274.36-266.72 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 279.89-272.20 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 290.62-290.62 สาขาภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 227.66-205.41 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 249.35-207.96 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 246.14-208.85 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 245.34-231.61 สาขาภาษามลายู เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 224.90-186.73 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 193.53-193.53 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 259.38-159.72 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 236.93-179.26

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เลือกสอบคณิต 1 231.60-184.01 เลือกสอบคณิต 2 213.28-191.77 สาขาประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 239.58-192.41 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์-กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 210.29-194.97 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 256.69-195.39 เลือกสอบบาลี สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 198.55-198.55 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 226.49-226.49 สาขาการพัฒนาชุมชน เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 256.59-210.26 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 238.42-214.77 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 240.18-237.18 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 224.93-209.49 เลือกสอบอาหรับ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 224.90-224.90 สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 163.30-126.27 สาขาภูมิศาสตร์ 296.19-206.74 สาขาเศรษฐศาสตร์ เลือกสอบเคมี 210.61-184.07

*คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ* สาขาเศรษฐศาสตร์ เลือกสอบฟิสิกส์ 276.74-154.86 เลือกสอบชีววิทยา 251.70-173.93 เลือกสอบวิทย์กายภาพชีวภาพฯ(พ.ศ.2524) 299.70-167.41 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 276.61-179.77 สาขาบริหารธุรกิจ(การตลาด) เลือกสอบฟิสิกส์ 234.22-215.80 เลือกสอบชีววิทยา 268.25-231.84 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 289.39-210.69 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 236.40-219.31 สาขาบริหารธุรกิจ(การบัญชี) เลือกสอบเคมี 229.87-229.87 เลือกสอบชีววิทยา 259.36-216.45 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 269.15-214.51 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 257.19-220.19

*คณะศึกษาศาสตร์* (วิทย์) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 238.47-211.32 สาขาการประถมศึกษา 245.65-217.17 สาขาจิตวิทยาการแนะแนว 230.60-191.02 สาขาการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 226.20-202.61 สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี 335.88-222.16 คณะศึกษาศาสตร์(ศิลป์) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 252.02-210.41 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 210.33-210.33 สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 261.17-228.66 สาขาจิตวิทยาการแนะแนว เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 247.09-211.47 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 260.68-222.58 สาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 262.69-206.09 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 249.60-225.24 สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 256.93-197.55 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 214.84-161.56 สาขาสังคมศึกษา เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 258.22-204.29 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 196.48-144.53

*คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา* สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 363.37-305.25 สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการกีฬา 316.20-276.00 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 271.78-188.03 *คณะวิทยาศาสตร์* สาขาคณิต 186.37-131.64 สาขาฟิสิกส์ 167.38-133.69 สาขาชีววิทยา 210.97-131.31 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ พลังงาน 189.04-189.04 สาขาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 168.41-134.39 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 182.05-137.51 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 221.26-170.91 สาขาสถิติ 188.71-145.11 สาขาเคมี 191.47-152.63 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 172.15-118.55

*โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์* สาขานิติศาสตร์(วิทย์) เลือกสอบเคมี 245.33-185.88 เลือกสอบฟิสิกส์ 226.38-189.67 เลือกสอบชีววิทยา 258.24-184.61 สาขานิติศาสตร์(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 258.17-196.00 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 274.78-204.47 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 265.41-196.79 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 217.97-217.97 เลือกสอบบาลี สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 246.95-246.95 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 237.55-209.10 เลือกสอบจีน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 201.99-201.99 เลือกสอบญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 209.18-209.18

*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

*คณะวิศวกรรมศาสตร์* สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 351.46-300.00 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 347.35-244.08 สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศกรรมเมคคาทรอนิกส์ฯ 358.83-240.58 สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 301.23-221.33 สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) 252.44-164.74 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) 336.32-197.76 สาขาวิศวกรรมเคมี(หลักสูตรสองภาษา) 336.19-172.71 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรสองภาษา) 214.32-102.44

*คณะวิทยาศาสตร์* สาขาคณิต 280.85-156.69 สาขาเคมี 262.37-189.98 สาขาฟิสิกส์ 220.59-159.09 สาขาจุลชีววิทยา 282.02-182.36 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 266.94-233.50 *คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม* (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ 222.58-168.49 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มัลติมีเดีย 258.61-189.20 *คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ* สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 203.19-173.62 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 212.91-170.82 สาขาศิลปอุตสาหกรรม(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 360.91-176.93 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 349.87-270.27 *คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ* สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 229.70-166.88

*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*

*สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* สาขาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ 260.09-149.98 *สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 349.13-131.57 สาขาเทคโนโลยีอาหาร 221.14-188.91 *สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทย์) 331.62-202.73 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 317.68-267.86 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 297.64-244.87 สาขาเทคโนโลยีการจัดการ(วิทย์หรือศิลป์คำนวณ) 253.32-196.98 สาขาเทคโนโลยีการจัดการ(ศิลป์ภาษา) 240.91-197.23 *ประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์* สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 443.38-296.55

*มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*

*คณะแพทยศาสตร์* 569.94-535.89 *คณะทันตแพทยศาสตร์* 537.29-517.01 *คณะสหเวชศาสตร์* สาขาเทคนิคการแพทย์ 468.22-417.11 สาขากายภาพบำบัด 431.37-401.82 *คณะพยาบาลศาสตร์* 417.86-369.72 *คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 202.62-147.41 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 228.66-138.28 สาขาเทคโนโลยีชนบท 177.45-122.84 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 188.47-141.71 สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 291.85-172.83 สาขาคณิตศาสตร์ 246.42-125.21 สาขาสถิติ 222.17-156.91 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 278.25-180.81 สาขาเคมี 254.82-121.84 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 195.82-129.44 สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 204.22-124.86 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 219.37-111.66 สาขาฟิสิกส์ 191.31-138.74 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 213.66-117.42 สาขาวัสดุศาสตร์ 190.85-160.92

*สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร* (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลฯ 397.29-182.42 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเมคคาทรอนิกส์ฯ 319.93-129.15 สาขาเทคโนโลยีการจัดการฯ 375.36-306.20 สาขาเทคโนโลยีการจัดการฯ 302.55-258.66 *คณะวิศวกรรมศาสตร์* สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเคมี ฯลฯ 361.74-251.91 สาขาวิศวกรรมโยธา 294.46-204.52 *โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน* (TEP) 319.70-246.72 *โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต* ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(TEPE) 315.91-245.37 *คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์* สาขาสถาปัตยกรรม 304.72-188.50 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 279.81-213.62 สาขาผังเมือง(วิทย์) 224.95-197.63 สาขาการผังเมือง(ศิลป์คำนวณ) 241.75-221.52 สาขาการผังเมือง(ศิลป์คำนวณ) 233.33-186.82

*คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี* สาขาการบัญชี 341.75-291.81 สาขาการบริหารธุรกิจ 315.59-282.30 *คณะรัฐศาสตร์* สาขาการปกครอง เลือกสอบคณิต 1 292.10-287.59 เลือกสอบคณิต 2 304.41-286.28 เลือกสอบฝรั่งเศส 292.67-286.66 เลือกสอบเยอรมัน 297.16-289.23 สาขาระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิต 2 327.10-305.72 เลือกสอบฝรั่งเศส 363.63-305.38 เลือกสอบเยอรมัน 334.79-306.60 เลือกสอบจีน 318.04-318.04 เลือกสอบญี่ปุ่น 352.51-306.68 สาขาบริหารรัฐกิจ เลือกสอบคณิต 1 295.71-285.72 เลือกสอบคณิต 2 314.02-285.78 เลือกสอบฝรั่งเศส 307.65-285.86 เลือกสอบเยอรมัน 293.53-286.25 เลือกสอบจีน 287.25-287.25 เลือกสอบญี่ปุ่น 294.50-287.29 *คณะเศรษฐศาสตร์* (วิทย์-ศิลป์คำนวณ) 357.16-281.35

*คณะนิติศาสตร์(วิทย์)* 545.82-415.05 *คณะนิติศาสตร์(ศิลป์คำนวณ)* สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 430.70-366.15 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 397.03-345.92 *คณะนิติศาสตร์(ศิลป์ภาษา)* สอบฝรั่งเศส 359.91-290.41 สอบเยอรมัน 325.97-286.17 *คณะศิลปกรรมศาสตร์* สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2(วิทย์) 728.32-676.21 สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 1(ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 743.01-690.24 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 560.73-555.78 สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2(ศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 982.65-795.88 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 670.55-654.24 สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 1(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 643.34-631.10 สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 1(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 649.45-649.45 สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 821.51-778.80 *คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์* เลือกสอบคณิต 1 268.61-249.64 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 317.97-287.88 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 293.96-256.65 เลือกสอบคณิต 2 273.29-240.15 เลือกสอบฝรั่งเศส 283.73-275.61 เลือกสอบเยอรมัน 264.73-254.00

*คณะศิลปศาสตร์* สาขาจิตวิทยา เลือกสอบคณิต 1 297.19-276.05 เลือกสอบคณิต 2 339.04-280.88 สาขาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบคณิต 2 352.63-288.50 เลือกสอบฝรั่งเศส 360.92-288.70 เลือกสอบเยอรมัน 316.81-289.84 เลือกสอบญี่ปุ่น 350.36-288.67 สาขาปรัชญา เลือกสอบคณิต 1 280.20-276.40 เลือกสอบคณิต 2 285.28-276.93 เลือกสอบฝรั่งเศส 317.06-277.19 เลือกสอบเยอรมัน 278.95-276.91 สาขาภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 288.97-278.10 เลือกสอบฝรั่งเศส 299.70-277.94 เลือกสอบเยอรมัน 282.53-276.69 เลือกสอบญี่ปุ่น 294.14-281.07 สาขาภาษารัสเซีย เลือกสอบคณิต 2 300.21-286.00 เลือกสอบฝรั่งเศส 319.22-283.66 สาขาภูมิศาสตร์ เลือกสอบคณิต 1 281.65-269.04 เลือกสอบคณิต 2 276.77-269.19 สาขาประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 298.90-285.02 เลือกสอบฝรั่งเศส 288.33-283.64 เลือกสอบญี่ปุ่น 294.35-283.12 สาขาบรรณารักษศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 264.52-251.14 เลือกสอบฝรั่งเศส 273.53-257.60 เลือกสอบเยอรมัน 270.99-270.99 เลือกสอบญี่ปุ่น 274.56-253.38

*คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน* เลือกสอบคณิต 1 314.68-290.52 เลือกสอบคณิต 2 341.85-297.76 เลือกสอบฝรั่งเศส 359.94-294.97 เลือกสอบเยอรมัน 305.52-297.03 เลือกสอบจีน 309.08-296.17 เลือกสอบญี่ปุ่น 353.67-294.71 *คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา* เลือกสอบคณิต 2 297.19-270.73 เลือกสอบฝรั่งเศส 286.01-270.27 เลือกสอบเยอรมัน 283.06-271.10

*มหาวิทยาลัยนเรศวร*

*คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 358.90-218.13 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ(เทคโนโลยีชีวภาพพืช) 337.14-220.59 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ(เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมฯ) 356.67-263.36 สาขาภูมิศาสตร์(เน้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์:GIS) 290.35-243.26 สาขาเกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) 344.09-222.47 *คณะวิทยาศาสตร์* สาขาคณิต 165.96-116.48 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 203.16-150.58 สาขาเคมี 170.93-142.42 สาขาชีววิทยา 167.26-138.42 สาขาสถิติ 152.79-98.01 สาขาฟิสิกส์ 172.36-120.91 สาขาระบบสารสนเทศ 165.23-138.89 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 158.54-95.15 *คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์* สาขาจุลชีววิทยา 174.99-142.00 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 268.28-149.42 (หลักสูตรคู่ขนาน) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร์ 245.72-137.72

*คณะวิศวกรรมศาสตร์* สาขาวิศวกรรมโยธา 239.75-183.98 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 237.38-189.60 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 251.59-170.52 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 262.70-188.61 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 274.46-204.78 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 258.20-168.24 สาขาวิศวกรรมวัสดุ 202.20-143.77 *คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์* (หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) 195.45-140.54 สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 336.71-303.43 สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม 294.15-215.99 *คณะมนุษยศาสตร์* สาขาภาษาไทย 191.32-182.27 สาขาอังกฤษ 219.67-203.94 สาขาญี่ปุ่น 230.04-193.66 สาขาฝรั่งเศส 241.56-202.81 สาขาจีน 214.55-193.03 สาขาพม่าศึกษา 188.45-157.01 สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย 400.08-296.61 สาขาดุริยางคศาสตร์สากล 370.30-270.76 สาขาภาษาศาสตร์ 252.41-210.91 สาขาประวัติศาสตร์ 208.67-169.69 คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตรคู่ขนาน) สาขาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 200.16-159.98 สาขาจิตวิทยา 212.41-191.16 สาขาพัฒนาสังคม 191.13-173.60 สาขารัฐศาสตร์ 212.31-190.14 สาขาการวิจัย 223.02-205.58

*คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์* สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบคณิต 2 235.81-217.87 เลือกสอบฝรั่งเศส 255.36-216.54 สาขาการประชาสัมพันธ์ สอบคณิต 2 234.75-221.06 สอบฝรั่งเศส 236.83-220.87 เลือกสอบญี่ปุ่น 222.04-222.04 สาขาการสื่อสารมวลชน เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 328.22-289.34 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 306.98-289.62 เลือกสอบญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 298.98-298.98 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 282.16-253.12 เลือกสอบจีน สอบวิทย์ภายภาพฯ(พ.ศ.2544) 270.47-270.47 เลือกสอบญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 260.06-260.06 สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เลือกสอบเคมี 259.90-244.13 เลือกสอบฟิสิกส์ 251.40-241.07 เลือกสอบชีววิทยา 288.04-239.14 เลือกสอบคณิต 2 และวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 309.21-272.99 เลือกสอบฝรั่งเศส และวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 295.13-277.23 เลือกสอบญี่ปุ่น และวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 273.55-268.51 เลือกสอบคณิต 2 และวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 271.16-252.48 สาขาเศรษฐศาสตร์ 265.68-229.59

*คณะนิติศาสตร์(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)* 236.17-202.66 *คณะนิติศาสตร์(หลักสูตรคู่ขนาน)* หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ระบบสารสนเทศ) 396.64-322.56 *คณะศึกษาศาสตร์* สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 347.92-315.55 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 328.48-293.85 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 297.31-274.67 สาขาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 345.08-307.36 สาขาภาษาต่างประเทศ(ฝรั่งเศส) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 323.78-323.78 สาขาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 385.60-284.15 *คณะเภสัชศาสตร์* สาขาบริบาลเภสัชกรรม 492.76-468.37

*คณะสหเวชศาสตร์* สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 484.41-411.07 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 434.52-399.47 สาขาเทคนิคการแพทย์ 433.17-395.25 สาขารังสีเทคนิค 395.61-363.63 สาขาวิชากายภาพบำบัด 392.67-364.81 *คณะทันตแพทยศาสตร์* สาขาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) 517.46-497.05 *วิทยาลัยนานาชาติ* สาขานิติศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 251.01-143.96 สาขาการจัดการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) เลือกสอบคณิต 2 229.25-148.76 สาขาการจัดการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) เลือกสอบ ฝรั่งเศส 224.63-152.09 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(หลักสูตรนานาชาติ) 205.49-142.57 *คณะพยาบาลศาสตร์*(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) 380.24-367.02 *คณะสาธารณสุขศาสตร์* สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 428.60-358.33 สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 379.15-347.38

*วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จ.พะเยา* สาขาเกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) 310.68-194.81 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 337.96-273.86 สาขาประมง 296.82-187.51 สาขาภูมิศาสตร์(เน้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์:GIS) 302.21-190.95 สาขาอังกฤษ 210.98-154.81 สาขาภาษาไทย 188.45-134.58 สาขาญี่ปุ่น 190.15-137.05 สาขาการจัดการธุรกิจ 232.84-177.39 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 227.03-185.77 สาขาเศรษฐศาสตร์-212.30-149.67 สาขาการบัญชี 251.36-187.04 สาขาพัฒนาสังคม 174.80-133.58 สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบคณิต 2 210.70-180.49 เลือกสอบฝรั่งเศส 239.00-181.49 สาขาการประชาสัมพันธ์ เลือกสอบ คณิต 2 212.04-177.19 เลือกสอบฝรั่งเศส 230.25-177.71 สาขาจีน 186.21-96.99 สาขานิติศาสตร์ 194.57-160.63 สาขารัฐศาสตร์ 199.83-158.36 สาขาจุลชีววิทยา 148.43-96.75 สาขาเคมี 150.21-93.56 สาขาชีววิทยา 150.21-101.22 สาขาฟิสิกส์ 127.37-119.62 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 150.03-124.78 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 187.91-140.44 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 179.82-121.84 สาขาวิศวกรรมโยธา 201.91-113.68 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 214.94-177.63 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 185.09-135.19 สาขาบริบาลเภสัชกรรม 453.69-427.00

[17] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/28/2005 10:09:45 AM] [Hits counter=22167625] แจ้งลบ

ข้อความที่=238285

เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอ็นท์ปี"48(1)
===========
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu03230548&day=2005/05/23

หมายเหตุ - สำนักทดสอบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมในการคัดเลือกบุคคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือเอ็นทรานซ์ ประจำปีการศึกษา 2548 "มติชน" เห็นน่าสนใจจึงนำเสนอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ 675.10- 538.58 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ 575.50- 499.11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 577.62- 455.00 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 512.45- 439.42 สาขากายภาพบำบัด 493.97- 416.40 สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 489.97- 441.88

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 330.79- 107.93 สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร 282.16- 235.99 สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 248.96- 187.19 สาขาธรณีวิทยา 224.85- 179.55 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 243.20- 173.00 สาขาเคมีวิศวกรรม 280.39- 212.91 สาขาเคมี 314.09 198.67 สาขาวัสดุศาสตร์ 266.26- 158.59 วิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 230.37- 186.72 สาขาฟิสิกส์ 258.20- 143.89 สาขาคณิตศาสตร์ 254.28- 150.70 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 239.75- 195.21

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 506.07-348.11 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 497.57-423.47 สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 335.55-260.85 สาขาวิศวกรรมสำรวจ 346.17-287.52 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 298.25-265.91 สาขาสถาปัตยกรรม 371.41-275.30 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 375.94-290.31 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 343.48-289.28 สาขาสถาปัตยกรรมไทย 291.08-259.99 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง(วิทย์) 238.68-206.66 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง(ศิลป์คำนวณ) สอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ(หลักสูตร พ.ศ.2524) 239.22-193.35

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี สอบเคมีและฟิสิกส์ 512.06-436.75 สาขาการบัญชี สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 440.68-381.24 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 391.54-343.77 สาขาบริหารธุรกิจ สอบเคมีและฟิสิกส์ 508.25-414.62 สาขาบริหารธุรกิจ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 461.43-370.76 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 396.52-324.56 สาขาสถิติ และสาขาการประกันภัย 466.92-383.68 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 408.53-350.11 คณะเศรษฐศาสตร์ 359.99-290.98 คณะจิตวิทยา(วิทย์) 409.07-371.24 คณะจิตวิทยา(ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 431.18-362.43 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 372.87-269.23

คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย(วิทย์) เลือกสอบเคมี 378.34-345.28 เลือกสอบฟิสิกส์ 395.79-395.79 เลือกสอบชีววิทยา 363.72-345.29 สาขาการศึกษาปฐมวัย(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 330.40-309.54 เลือกสอบฝรั่งเศส 328.97-309.86 สาขาประถมศึกษา(วิทย์) เลือกสอบเคมี 401.14-345.03 เลือกสอบฟิสิกส์ 357.33-350.30 เลือกสอบชีววิทยา 368.85-345.18 สาขาประถมศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 329.58-312.05 เลือกสอบฝรั่งเศส 322.03-312.32 เลือกสอบเยอรมัน 329.68-313.41 สาขามัธยมศึกษา(วิทย์) เลือกสอบเคมี 436.49-346.99 เลือกสอบฟิสิกส์ 499.08-355.29 เลือกสอบชีววิทยา 398.77-355.85 สาขามัธยมศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ (พ.ศ.2524) 447.53-391.69 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 429.98-404.59 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 451.28-393.15 เลือกสอบเยอรมัน สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 404.65-404.65

สาขาศิลปศึกษา เลือกสอบฟิสิกส์ 414.76-308.25 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 520.96-433.32 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 505.09-444.35 สาขาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย) 401.00-320.67 สาขาดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล ) 468.96-358.09 สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน(วิทย์) เลือกสอบฟิสิกส์ 384.40-384.40 สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 411.04-368.01 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 382.72-375.35 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 395.27-368.43

คณะอักษรศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 386.06-318.27 เลือกสอบฝรั่งเศส 379.91-318.10 เลือกสอบเยอรมัน 369.97-323.61 เลือกสอบบาลี 320.33-320.33 เลือกสอบจีน 366.44-319.03 เลือกสอบาญี่ปุ่น 374.74-319.43 สาขาอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 386.41-351.22 สาขาอักษรศาสตร์ วิชาเอกภูมิศาสตร์ 330.88-283.99

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง เลือกสอบคณิต 2 319.08-300.99 เลือกสอบฝรั่งเศส 321.68-301.17 เลือกสอบเยอรมัน 316.05-303.10 เลือกสอบจีน 308.35-301.92 เลือกสอบญี่ปุ่น 323.56-301.10 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิต 2 351.06-330.58 เลือกสอบฝรั่งเศส 368.82-330.47 เลือกสอบเยอรมัน 353.91-342.50 เลือกสอบจีน 351.81-351.81 เลือกสอบญี่ปุ่น 360.74-334.11 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบคณิต 2 317.39-294.09 เลือกสอบฝรั่งเศส 318.54-295.92 เลือกสอบเยอรมัน 315.78-293.91 เลือกสอบจีน 311.27-302.34 เลือกสอบญี่ปุ่น 341.90-294.30 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 307.37-286.08

คณะนิติศาสตร์ สอบคณิต 2 391.64-308.06 สอบฝรั่งเศส 397.52-305.96 สอบเยอรมัน 349.89-302.50 สอบจีน 307.11-292.98 สอบญี่ปุ่น 391.56-362.02 คณะนิติศาสตร์ 524.38-432.24 คณะนิเทศศาสตร์ สอบคณิต 2 366.24-311.64 เลือกสอบฝรั่งเศส 375.56-316.18 เลือกสอบเยอรมัน 341.77-317.61 เลือกสอบจีน 334.85-317.69 เลือกสอบญี่ปุ่น 378.56-316.20 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ 404.01-326.71 สาขาดุริยางคศิลป์(วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย) 335.69-322.94 สาขาดุริยางคศิลป์(วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 440.10-320.03 สาขานฤมิตศิลป์ 488.39-419.17 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา(วิทย์) 429.26-351.17 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศิลป์และศิลป์คำนวณ) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 370.65-309.07 สอบวิทย์กายภาพฯ (พ.ศ.2544) 306.59-254.51มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 299.11-190.74 สาขาการจัดการศัตรูพืช 215.61-122.40 สาขาเคมีการเกษตร 282.94-200.04 สาขาคหกรรมศาสตร์ 255.42-198.30 คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 229.19-113.99 สาขาเกษตรกลวิธาน 224.00-155.69 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 252.47-171.82 สาขาสัตวศาสตร์ 267.21-181.26 คณะประมง สาขาประมง 305.63-193.06 คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ 289.76-201.04 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 251.54-183.33 สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 241.97-206.58

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิต 286.58-204.58 สาขาเคมี 322.69-242.60 สาขาชีววิทยา 289.74-215.36 สาขาสัตววิทยา 289.51-213.21 สาขาพฤกษศาสตร์ 281.37-215.22 สาขาพันธุศาสตร์ 311.51-238.57 สาขาจุลชีววิทยา 330.24-218.10 สาขาชีวเคมี 326.80-239.07 สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป 262.97-216.18 สาขาฟิสิกส์ 283.21-206.89 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 351.79-271.04 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 303.57-209.79 สาขาสถิติ 262.15-216.59 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 266.27-230.74 สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 274.58-211.45 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 268.37-223.50 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 512.42-446.61 วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 444.57-368.56

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน(ศิลป์) 290.88-274.10 สาขาการจัดการ(วิทย์) 430.27-357.36 สาขาการจัดการ(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 366.00-341.15 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 335.67-287.71 สาขาการจัดการการผลิต (วิทย์) 400.76-346.46 สาขาวิชาการตลาด(วิทย์) 412.83-367.23 สาขาการตลาด (ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 367.83-348.37 สอบวิทย์กายภาพชีวภาพฯ (พ.ศ.2544) 340.27-317.88 สาขาบัญชี(วิทย์) 424.58-373.97 สาขาบัญชี ภาคพิเศษ 287.58-251.85

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 296.34-275.04 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 240.78-229.99 เลือกสอบคณิต 2 249.71-230.40 เลือกสอบฝรั่งเศส 254.09-238.05 สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบฝรั่งเศส 319.64-283.90 เลือกสอบเยอรมัน 287.38-284.43 เลือกสอบญี่ปุ่น 308.51-284.49 สาขาภาษาฝรั่งเศส 317.49-274.12 สาขาภาษาเยอรมัน 303.66-259.66 สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบคณิต 2 300.82-283.41 เลือกสอบฝรั่งเศส 285.47-284.18 เลือกสอบญี่ปุ่น 356.06-283.22 สาขาภาษาจีน เลือกสอบฝรั่งเศส 317.40-279.75 เลือกสอบจีน 310.22-280.49 เลือกสอบญี่ปุ่น 298.77-279.72 สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ (พ.ศ.2524) 306.98-285.80 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 282.58-257.27 เลือกสอบคณิต 2 262.43-262.43 เลือกสอบฝรั่งเศส 289.88-257.88 เลือกสอบบาลี 265.48-265.48 สาขาวรรณคดีไทย เลือกสอบคณิต 2 274.72-255.99 เลือกสอบฝรั่งเศส 268.27-255.83

สาขาวรรณคดีอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 297.18-270.36 เลือกสอบฝรั่งเศส 296.27-270.17 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบคณิต 2 305.88-280.77 เลือกสอบฝรั่งเศส 340.33-279.95 เลือกสอบเยอรมัน 279.49-279.49 เลือกสอบญี่ปุ่น 284.67-284.67 สาขาการโรงแรม เลือกสอบคณิต 2 298.19-278.63 เลือกสอบฝรั่งเศส 297.98-279.02 เลือกสอบเยอรมัน 283.16-281.82 เลือกสอบญี่ปุ่น 300.74-300.74 สาขาสื่อสารมวลชน เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 375.99-349.82 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 377.83-353.91 เลือกสอบคณิต 2 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 344.34-311.28 เลือกสอบฝรั่งเศส สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 343.96-314.14

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน 418.12-346.97 สาขาวิศวกรรมโยธา 347.08-259.30 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 288.37-234.50 สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 287.78-206.99 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน(สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ) 418.54-284.64 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 222.97-158.53 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 269.67-205.58 สาขาวิศวกรรมการอาหาร 281.72-223.04 สาขาวิศวกรรมชลประทาน 279.45-170.66 สาขาวิศวกรรมโยธา 239.83-198.76 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (โครงการภาคพิเศษ) สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุฯลฯ) 286.88-181.22 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 267.95-144.43 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 308.11-109.20 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(หลักสูตรนานาชาติ) 334.79-221.63 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต(หลักสูตรนานาชาติ) 338.92-165.64 สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน) และสาขาบริหารธุรกิจ 387.26-256.55

สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิศวกรรมชลประทาน 238.94-171.09 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 271.39-195.25 สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 254.53-188.75 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 367.14-251.89 คณะอุตสาหกรรมเกษตร(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 278.97-197.73 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาเขตกำแพงแสน 213.31-170.98 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 224.33-163.02 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 267.52-206.35 สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบฝรั่งเศส 281.86-253.02 เลือกสอบคณิต 2-273.11-249.18 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 221.55-145.94

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 463.26-367.75 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เลือกสอบเคมี 349.86-327.57 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เลือกสอบฟิสิกส์ 347.52-328.87 เลือกสอบชีววิทยา 349.47-329.33 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 349.65-308.25 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 380.47-343.14 สาขาวิชาสุขศึกษา 372.13-327.33 สาขาวิชาพลศึกษา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 403.86-318.17 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 354.65-284.38 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 404.32-357.16 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 334.92-321.23

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 369.17-342.72 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 348.91-318.53 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 380.38-326.50 สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 345.44-320.98 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 317.92-247.31 สาขาธุรกิจการเกษตร 371.42-323.72 สาขาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 343.49-308.06 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 314.60-267.41

คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา(สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม) 427.70-372.33 (สาขาจิตวิทยาคลีนิค) 439.76-377.17 (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 408.38-355.63 (สาขาจิตวิทยาชุมชน) 384.42-356.66 สาขาภูมิศาสตร์ 354.93-300.93 สาขาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 345.88-309.17 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 317.38-272.26 สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์(การปกครอง) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 350.80-327.65 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 343.07-259.63 สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์(บริหารงานยุติธรรม) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 355.31-328.30 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 318.71-311.56 สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 359.60-333.46 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 326.02-283.11 สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 360.06-347.79 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ. 2544) 360.86-308.51 สาขานิติศาสตร์(วิทย์) 412.37-346.19 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 282.76-256.47

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา สาขาการจัดการ(ศิลป์) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 336.69-295.78 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 305.53-232.64 สาขาการจัดการ(วิทย์) 329.79-277.10 สาขาการตลาด(ศิลป์) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 319.45-295.71 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ (พ.ศ.2544) 299.57-266.69 สาขาการตลาด(วิทย์) 352.33-270.13 สาขาการเงิน(ศิลป์) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 333.09-296.83 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 293.27-267.30 สาขาการเงิน(วิทย์) 338.24-278.32 สาขาการโรงแรม เลือกสอบคณิต 2 262.50-239.82 เลือกสอบฝรั่งเศส 274.50-239.75 เลือกสอบเยอรมัน 251.92-244.78

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(ศิลป์) เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 350.98-312.55 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 299.71-267.88 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(วิทย์) 364.02-297.76 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ศิลป์) เลือกสอบวิทยายภาพฯ(พ.ศ.2524) 332.76-297.41 เลือกสอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 311.60-261.24 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(วิทย์) 341.53-292.05 สาขาการจัดการ(ภาคพิเศษ) 240.66-210.03 สาขาการตลาด(ภาคพิเศษ) 242.98-213.32 สาขาการเงิน(ภาคพิเศษ) 224.91-205.34 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคพิเศษ) 258.11-216.82 สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) 255.60-212.47

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 238.99-184.43 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 217.94-175.20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 250.37-180.20 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 275.70-179.94 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 272.83-197.53 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 269.75-175.65 สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 277.60-168.61 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 199.68-111.36 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 225.16-125.16 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 197.60-127.09 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 162.90-113.57 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 214.58-126.50 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 190.50-111.12

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสกลนคร สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 308.24-209.87 สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ 2544-264.61-171.68 สาขาบัญชี(วิทย์) 331.00-234.94 สาขาการตลาด(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 299.81-241.66 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 275.13-214.13 สาขาการตลาด(วิทย์) 285.15-234.71 สาขาการจัดการโรงแรมฯ(ศิลป์) สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 282.95-242.03 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 266.17-224.47 สาขาการจัดการโรงแรมฯ(วิทย์) 285.84-241.17 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทการจัดการโรงแรมฯ ภาคพิเศษ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 309.81-232.17 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 273.85-179.29 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ 190.15-101.55มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ 584.82-525.29 สาขาเทคนิคการแพทย์ 442.48-417.56 สาขากายภาพบำบัด 416.92-391.36 คณะพยาบาลศาสตร์ 476.21-378.52 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 419.79-362.11 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 414.95-372.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ 523.41-510.31 คณะเภสัชศาสตร์ 519.86-487.44 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 471.99-437.02 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ 272.80-175.63 สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 229.19-181.23 สาขาการประมง 215.05-172.26 สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 212.13-180.81

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 268.33-207.41 สาขาเคมี-291.17-210.14 สาขาคณิตศาสตร์ 222.38-153.56 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 184.42-133.10 สาขาฟิสิกส์ 244.31-162.87 สาขาสถิติ 229.91-188.29 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 235.05-184.32 สาขาจุลชีววิทยา 238.58-210.18 สาขาชีวเคมี 252.61-212.96 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 224.71-201.74 คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 258.46-208.96 สาขาเทคโนโลยีธรณี 218.55-197.14 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 301.72-223.09 สาขาเทคโนโลยีการผลิต 256.22-211.43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร 222.82-190.95 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 330.65-248.15 สาขาวิศวกรรมทั่วไป 325.96-207.72 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 271.85-142.93 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 434.58-302.07

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เลือกสอบเคมีและชีววิทยา 385.35-366.60 เลือกสอบฟิสิกส์และชีววิทยา 397.84-371.08 สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 340.46-312.43 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 353.37-326.66 สาขาวิชาการสอนสังคม สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 334.40-302.74 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 328.47-286.37 สาขาการสอนภาษาไทย สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 341.63-309.40 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 351.29-288.17 สาขาศิลปศึกษา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 338.42-237.39 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 279.36-279.36 สาขาพลศึกษา 349.89-305.46 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 350.00-305.50 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 344.38-298.00 สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2524) 285.28-266.41 สอบวิทย์กายภาพฯ(พ.ศ.2544) 269.86-266.97

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ 261.57-235.68 สาขาภาษาฝรั่งเศส 256.56-202.74 สาขาภาษาเยอรมัน 246.70-186.87 สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 289.36-257.57 เลือกสอบฝรั่งเศส 293.22-258.21 เลือกสอบเยอรมัน 274.63-274.63 เลือกสอบบาลี 270.24-270.24 เลือกสอบจีน 262.00-262.00 เลือกสอบญี่ปุ่น 297.94-260.56 สาขาภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 241.94-220.40 เลือกสอบฝรั่งเศส 250.78-220.26 เลือกสอบเยอรมัน 227.61-224.25 เลือกสอบบาลี 235.04-235.04 เลือกสอบจีน 227.64-227.64 เลือกสอบญี่ปุ่น 246.83-220.34 การจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบคณิต 2 252.25-218.14 เลือกสอบฝรั่งเศส 243.30-218.72 เลือกสอบบาลี 251.68-251.68 เลือกสอบจีน 222.06-222.06 เลือกสอบญี่ปุ่น 227.79-219.22 สาขารัฐประศาสนศาสตร์(สายวิทย์) 259.80-223.54 สาขารัฐประศาสนศาสตร์(สายศิลป์) 265.41-210.79

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ(การเงิน) 267.43-233.77 (การบัญชี) 283.03-247.75 (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) 292.94-228.00 (การตลาด) สายวิทย์ 281.68-244.14 (การตลาด) สายศิลป์ 263.60-239.32 สาขาเศรษฐศาสตร์(สายวิทย์) 272.08-235.79 สาขาเศรษฐศาสตร์(สายศิลป์) 280.77-224.40 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม 448.89-377.92 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 317.00-281.90 สาขาดนตรี(สากล) 410.25-410.25

วิทยาเขตหนองคาย สาขาบริหารธุรกิจ(การเงิน) 246.78-191.85 (การโรงแรมและท่องเที่ยว) 233.44-170.59 สาขาเศรษฐศาสตร์ 229.72-173.91 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 168.95-143.97 สาขาเทคโนโลยีอาหาร 220.19-184.87 สาขาการประมง 199.73-154.81 สาขานิติศาสตร์(สายวิทย์) 260.05-194.83 สาขานิติศาสตร์(สายศิลป์คำนวณ) 249.81-175.23 สาขานิติศาสตร์(สายศิลป์ภาษา) เลือกสอบฝรั่งเศส 249.54-158.70 เลือกสอบเยอรมัน 147.58-147.58 เลือกสอบบาลี 203.89-131.72 เลือกสอบอาหรับ 159.33-159.33 เลือกสอบจีน 189.62-170.86 เลือกสอบญี่ปุ่น 265.62-128.79

[18] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [5/28/2005 10:11:05 AM] [Hits counter=22167636] แจ้งลบ

ข้อความที่=251964

entranceผ่านไปนานแล้วและกำลังเรียนปี1นึกถึงweb siteนี้เลยแวะมาเยี่ยมข่าวentยังไม่ลบออก แวะมาดูยังจำบรรยากาศเดิมๆที่นั่งลุ้นอยู่หน้าจออยู่คงเป็นปีสุดท้ายของentแล้วปีหน้าเป็นadmission ความตื่นเต้นของน้องๆจะเป็นเหมือนปีนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้..สวัสดีครับอาจารย์ปัญญา

[19] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [11/25/2005 11:19:11 AM] [Hits counter=26480955] แจ้งลบ


Page: 1 
[Page=1/1]

หมายเลขกระทู้ =15311 [(เกาะติดสถานการณ์) จุดสิ้นสุด..การประกาศคะแนน Min-Max Ent'48 ของทุกคณะ-สถาบัน (อย่างเป็นทางการ)]
หน้า=1/1
[Hits counter=98216418]